En Español Tiếng Việt 한국어  
Menu

Vietnamese

Vietnamese

Shareables

Convenient-Vietnamese

CONVENIENT 

Bỏ phiếu cách phù hợp với bạn. Tất cả các cử tri đã đăng ký tại Virginia có thể bỏ phiếu sớm, trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Đó chỉ là một cách bỏ phiếu an toàn, bảo mật và dễ tiếp cận trong Khối thịnh vượng chung. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi đảm bảo việc bỏ phiếu tại Vote.Virginia.gov. 


VERIFIED-Vietnamese

VERIFIED 

Mọi phiếu bầu đều được tính và tất cả những ai đã đăng ký và đủ điều kiện hợp pháp đều có quyền bỏ phiếu. Các cử tri Virginia phải được xác nhận trước khi bỏ phiếu và có các biện pháp đảm bảo dành cho việc bỏ phiếu sớm và vắng mặt cũng như bỏ phiếu trực tiếp. Tìm hiểu thêm tại Vote.Virginia.gov.


ACCESSIBLE-Vietnamese

ACCESSIBLE 

Chúng tôi muốn tất cả những ai đủ điều kiện đều có thể bỏ phiếu. Vì vậy, Khối thịnh vượng chung có các quy trình dành cho cử tri từ 65 tuổi trở lên, những người khuyết tật và những người có vấn đề về thị lực hoặc thao tác bằng tay. Tìm hiểu thêm về cách Virginia đảm bảo việc bỏ phiếu tại Vote.Virginia.gov.


PROTECTED-Vietnamese

PROTECTED 

Bạn có biết rằng luật pháp tại Virginia quy định việc bảo vệ chống lại sự đàn áp, phân biệt đối xử hoặc đe dọa cử tri? Bạn có các quyền với tư cách là một cử tri, bao gồm cả việc có thể bỏ phiếu nếu bạn đang xếp hàng trước 7 giờ tối khi các địa điểm bỏ phiếu đóng cửa. Tìm hiểu thêm tại Vote.Virginia.gov.


Secure-Vietnamese

SECURE 

Bất kể bạn quyết định bỏ phiếu trực tiếp vào Ngày bầu cử, trực tiếp trước Ngày bầu cử hay sử dụng phiếu bầu vắng mặt, bạn đều có thể yên tâm rằng lá phiếu của mình sẽ được giữ an toàn và bảo mật, nhờ vào tất cả các biện pháp bảo vệ mà chúng tôi sử dụng để đảm bảo tất cả các cuộc bầu cử diễn ra an toàn, bảo mật và dễ tiếp cận. Để tìm hiểu thêm, truy cập Vote.Virginia.gov.

 

Disclaimer

We are constantly reviewing and updating our website to reflect the most up-to-date language translations and elections information. If you discover an issue with translations or the links to our website, please let us know at info@elections.virginia.gov