En Español Tiếng Việt 한국어 English

Ủy Ban Ngoài Tiểu Bang

Một ủy ban chính trị ngoài tiểu bang thường là một tổ chức 527 hoặc một ủy ban chính trị sẽ nộp báo cáo tài chính vận động cho một tiểu bang khác. “Ngoài Tiểu Bang” không phải là yếu tố quyết định mang tính địa lý. Thay vào đó, thuật ngữ này nói đến bất kỳ tổ chức chính trị nào được tổ chức vì các mục đích khác ngoài mục đích vận động rõ ràng cho một ứng cử viên tham gia bầu cử phi liên bang ở Virginia. Thuật ngữ này không bao gồm các ủy ban hành động chính trị đã đăng ký với Ủy Ban Bầu Cử Liên Bang, tổ chức § § 501 (c)(4) hoặc 501 (c)(6).

Để đủ tiêu chuẩn là một ủy ban chính trị ngoài tiểu bang, mục đích chính của tổ chức không được là vận động rõ ràng cho một ứng cử viên phi liên bang đắc cử hoặc thất cử ở Virginia. Nói cách khác, ủy ban này không được thực hiện các khoản đóng góp chiếm hơn 50% tổng chi tiêu cho các ứng cử viên phi liên bang hoặc ủy ban chính trị đã đăng ký tại Virginia. Nói cách khác, nếu ủy ban của quý vị đã chi $100,000 trong năm hiện tại, và từ $50,000 trở lên trong các khoản chi đó là các khoản đóng góp cho các ứng cử viên hoặc ủy ban chính trị ở Virginia thì quý vị đủ tiêu chuẩn là PAC ở Virginia và ủy ban của quý vị nên tham khảo Tóm Tắt Luật và Chính Sách cho Ủy Ban Hành Động Chính Trị (PAC). Nếu không thì ủy ban của quý vị nên tự xem là ủy ban chính trị ngoài tiểu bang.

Mục đích chính của ủy ban được xác định bằng cách xem xét toàn bộ lịch sử báo cáo của ủy ban và không chỉ xem xét báo cáo cuối cùng của ủy ban hay ngay cả chu kỳ bầu cử hiện tại của ủy ban.

Ủy ban của Virginia vượt quá $10,000 mỗi năm thì phải đăng ký với SBE và nộp Bản Khai Tổ Chức. Ngưỡng nêu trong đoạn này áp dụng cho tất cả các khoản đóng góp và không chỉ các khoản đóng góp cho một ứng cử viên hoặc ủy ban đơn lẻ.

Các công ty và công đoàn đóng góp từ các quỹ hoạt động trực tiếp của họ không phải tuân theo yêu cầu của Đạo Luật này trừ khi các tổ chức này thực hiện một khoản chi độc lập có lợi cho một ứng cử viên phi liên bang hoặc ủy ban chính trị ở Virginia.

Luật và Chính Sách

Khi Nào Thì Tôi Phải Đăng Ký Ủy Ban Ngoài Tiểu Bang của Mình

Ủy Ban Ngoài Tiểu Bang phải đăng ký với Ban Bầu Cử Virginia (ELECT) bằng cách nộp Bản Khai Tổ Chức muộn nhất vào ngày họ thực hiện khoản đóng góp từ $10,000 trở lên cho ứng cử viên hoặc ủy ban chính trị được đăng ký ở Virginia.

Ủy ban có thể fax Bản Khai của mình cho ELECT theo số (804) 786-1364 để kịp hạn chót. Ủy ban cũng phải gửi Bản Khai gốc có chữ ký tươi cho ELECT. Bản Khai phải được đóng dấu bưu điện không muộn hơn ngày mà ủy ban đạt ngưỡng đăng ký. Không tuân thủ các yêu cầu này thì sẽ bị phạt dân sự lên tới số tiền đóng góp cho ứng cử viên hoặc ủy ban chính trị đã đăng ký tại Virginia.

Vào cùng ngày mà ủy ban đăng ký với ELECT, ủy ban cũng phải nộp báo cáo trực tuyến. Biểu mẫu phải bao gồm tất cả các cá nhân và doanh nghiệp đã đóng góp cho ủy ban từ $2,500 trở lên từ ngày 1 tháng Một của năm theo lịch hiện tại. Biểu mẫu này cũng phải báo cáo tất cả các khoản đóng góp mà ủy ban đã trao cho các ứng cử viên và/hoặc ủy ban chính trị đã đăng ký tại Virginia.

Sau khi nộp báo cáo thứ nhất, nếu ủy ban đóng góp cho một ứng cử viên hoặc ủy ban chính trị ở Virginia, ủy ban phải nộp một báo cáo khác vào cùng ngày mà họ đóng góp. Các báo cáo thứ hai và tiếp theo chỉ phải bao gồm các khoản đóng góp mà ủy ban nhận được và chỉ các khoản đóng góp cho các ứng cử viên và ủy ban chính trị đã đăng ký ở Virginia sau khi nộp báo cáo cuối cùng.

Nhập Báo Cáo Trực Tuyến

Để chuẩn bị báo cáo của quý vị bằng COMET, chỉ cần đăng nhập vào COMET (https://cf.elections.virginia.gov), nhấp vào “Khoản Thu” để nhập khoản thu hoặc “Khoản Chi” để nhập khoản chi. Hệ thống sẽ tự động biết khi nào báo cáo đến hạn và tạo giai đoạn báo cáo cho quý vị. COMET sẽ ghi nhớ các mục nhập trước đây của quý vị để quý vị không phải gõ lại những người đóng góp hoặc người hưởng tiền lặp lại.

Khi đã sẵn sàng, hãy làm theo các hướng dẫn bên dưới để chuẩn bị và nộp báo cáo của quý vị.

Báo Cáo

 • Nhấp vào “Báo Cáo” trên Thanh Điều Hướng Màu Đỏ
 • Nhấp vào Hồ Sơ hoặc nút Xem/Sửa Đổi bên cạnh báo cáo
 • Nhấp vào “Chuẩn Bị Báo Cáo để Xem Xét”
 • Để ứng dụng xử lý

Xem Xét Báo Cáo

 • Nhấp vào Xem Xét/Nộp
 • Ở trên cùng bên phải sẽ thấy “Báo Cáo” và Bản Kê (AB)
 • Nhấp vào nút cho bản kê quý vị muốn xem xét

Sẵn Sàng Nộp Hồ Sơ

 • Sau khi quý vị đã xem xét các bản kê – quay lại “Báo Cáo”
 • Cuộn xuống trang
 • Nhấp vào ô “Tôi khai báo”
 • Nhấp vào nút “Nộp”

Người dân có thể xem báo cáo một ngày sau khi báo cáo được nộp trên trang mạng của chúng tôi: http://cfreports.elections.virginia.gov/


π