En Español Tiếng Việt 한국어 English

Ủy Ban Đảng Chính Trị

Bất kỳ ủy ban đảng chính trị nào dự kiến ​​nhận được các khoản đóng góp và/hoặc chi tiêu các khoản quỹ vượt quá $200 để gây ảnh hưởng đến kết quả của bất kỳ kỳ bầu cử phi liên bang nào ở Virginia đều phải đăng ký là ủy ban đảng chính trị với Ban Bầu Cử Virginia.

Virginia chỉ công nhận hai đảng chính trị: Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa. Tất cả các tổ chức đảng khác phải đăng ký là Ủy Ban Hành Động Chính Trị. Vui lòng xem trang Ủy Ban Hành Động Chính Trị để biết thêm thông tin về các yêu cầu báo cáo của họ.

Bản Khai Tổ Chức cho Ủy Ban Đảng Chính Trị

Miễn Trừ cho Đảng Địa Phương

Bất kỳ ủy ban đảng chính trị của quận, thành phố hoặc địa hạt địa phương nào không gây quỹ hoặc chi hơn $15,000 trong một năm theo lịch đều được miễn đăng ký là Ủy Ban Đảng ở Virginia và không phải nộp báo cáo tài chính vận động. Tuy nhiên, miễn trừ này không áp dụng cho các ủy ban đảng của quận hoặc thành phố có dân số hơn 100,000 người theo điều tra dân số năm 2000.

Các Loại Ủy Ban Đảng

Ủy ban đảng chính trị có thể là bất kỳ loại tổ chức nào sau đây:

 • Ủy Ban Tiểu Bang
 • Ủy Ban Đảng Thành Phố
 • Ủy Ban Đảng Quận
 • Ủy Ban Đảng Địa Hạt Địa Phương
 • Ủy Ban Đảng Địa Hạt Quốc Hội
 • Ủy Ban Đảng Khu Vực Lập Pháp Tiểu Bang
 • Nhóm Viên Chức Dân Cử của Đảng Chính Trị Tổ Chức

Luật và Chính Sách

Trang Bìa

Yêu Cầu Báo Cáo Cơ Bản

 • Ủy ban đảng chính trị phải nộp báo cáo hàng quý
 • Người Nộp Hồ Sơ Điện Tử phải nộp báo cáo muộn nhất vào 11 giờ 59 tối trong ngày hạn chót của báo cáo.
 • Người Nộp Hồ Sơ Giấy phải nộp báo cáo ở văn phòng yêu cầu không muộn hơn 5 giờ chiều trong ngày hạn chót. Với những người nộp hồ sơ giấy cho Ban Bầu Cử Virginia, báo cáo giấy sẽ được xem là kịp thời nếu báo cáo này được đóng dấu bưu điện trong ngày hạn chót.
 • Phải nộp báo cáo bổ sung trong vòng ba ngày làm việc sau khi ủy ban nhận được một khoản đóng góp đơn lẻ từ $10,000 trở lên

Hạn Chót Báo Cáo

Biểu Mẫu Báo Cáo Tài Chính Vận Động Thường

Bản Kê A – Các Khoản Đóng Góp Trực Tiếp trên $100 
Sử dụng để báo cáo các khoản đóng góp vượt quá $100. 
Hướng Dẫn Bản Kê A

Bản Kê F – Các Khoản Nợ Còn Chưa Thanh Toán 
Sử dụng để phân loại mọi khoản nợ tồn đọng còn tồn đọng tính đến giai đoạn báo cáo hiện tại.
Hướng Dẫn Bản Kê F

Bản Kê B – Đóng Góp Bằng Hiện Vật trên $100 
Sử dụng để báo cáo đóng góp dịch vụ được hỗ trợ hoặc hàng hóa có giá trị vượt quá $100.
Hướng Dẫn Bản Kê B

Bản Kê G – Bản Khai về các Khoản Quỹ 
Các khoản đóng góp, khoản thu, khoản chi, và khoản vay đã phát sinh trong chu kỳ báo cáo.
Hướng Dẫn Bản Kê G

Bản Kê C – Chiết Khấu, Hoàn Tiền và Lợi Tức 
Sử dụng để báo cáo việc nhận hoàn tiền, chiết khấu, lợi tức đã trả.
Hướng Dẫn Bản Kê C

Bản Kê H – Tóm Tắt các Khoản Thu và Xuất Quỹ 
Các khoản đóng góp, khoản thu, khoản chi, và khoản vay đã phát sinh trong thời gian ủy ban tồn tại.
Hướng Dẫn Bản Kê H

Bản Kê D – Phân Loại Khoản Chi 
Sử dụng để báo cáo mọi khoản chi ủy ban làm phát sinh. 
Hướng Dẫn Bản Kê D

Bản Kê I – Chi các Khoản Quỹ Dư 
Sử dụng để báo cáo việc xử lý các khoản quỹ dư.
Hướng Dẫn Bản Kê I

Bản Kê E – Phân Loại các Khoản Vay 
Sử dụng để báo cáo việc phân loại tất cả các khoản vay ủy ban nhận được và/hoặc hoàn trả.
Hướng Dẫn Bản Kê E

 

 

 


π