En Español Tiếng Việt 한국어 English

Ủy Ban Hành Động Chính Trị

Bất kỳ người, hiệp hội, tổ chức hoặc nhóm người nào dự kiến ​​nhận được các khoản đóng góp và/hoặc chi tiêu các khoản quỹ vượt quá $200 nhằm mục đích gây ảnh hưởng đến kết quả của bất kỳ kỳ bầu cử phi liên bang nào ở Virginia đều phải đăng ký là ủy ban chính trị với Ban Bầu Cử Virginia (ELECT).

Các công ty và công đoàn đóng góp từ các quỹ hoạt động trực tiếp của họ không phải tuân theo yêu cầu của Đạo Luật này trừ khi các tổ chức này thực hiện một khoản chi độc lập có lợi cho một ứng cử viên phi liên bang hoặc ủy ban chính trị ở Virginia.

Bản Khai Tổ Chức cho Ủy Ban Hành Động Chính Trị

Bất kỳ thực thể nào sau đây đều được coi là Ủy Ban Hành Động Chính Trị (PAC) nếu họ đang xin các khoản đóng góp, trong đó hơn 50% tiền quỹ này sẽ được sử dụng để gây ảnh hưởng đến kết quả của bầu cử phi liên bang ở Virginia:

  • Công ty cổ phần hoặc không cổ phần
  • Tổ chức lao động
  • Tổ chức theo mô hình hội viên
  • Hợp tác xã hoặc nhóm khác.

PAC Liên Bang

PAC Liên Bang là ủy ban hành động chính trị đã đăng ký với Ủy Ban Bầu Cử Liên Bang (FEC). Các tổ chức này phải nộp Bản Khai Tổ Chức trong vòng 10 ngày kể từ khi đóng góp cho một ứng cử viên hoặc ủy ban chính trị đã đăng ký với Ban Bầu Cử Virginia (ELECT) hơn $200 trong một năm theo lịch. Không cần báo cáo thêm cho các loại ủy ban này.

PAC Liên Bang phải nộp Bản Khai Tổ Chức cho ELECT ngay cả khi họ có liên kết với các ủy ban chính trị đã đăng ký với ELECT và đóng góp (chuyển) cho ủy ban tiểu bang.

ELECT có liên kết báo cáo FEC của PAC Liên Bang trên trang mạng của chúng tôi. Quý vị có thể nhấp vào đây để xem báo cáo FEC của PAC Liên Bang.

Yêu Cầu Báo Cáo Cơ Bản

  • Ủy ban hành động chính trị phải nộp báo cáo hàng quý
  • Người Nộp Hồ Sơ Điện Tử phải nộp báo cáo muộn nhất vào 11 giờ 59 tối trong ngày hạn chót của báo cáo
  • Người Nộp Hồ Sơ Giấy phải nộp báo cáo ở văn phòng yêu cầu không muộn hơn 5 giờ chiều trong ngày hạn chót. Với những người nộp hồ sơ giấy cho Ban Bầu Cử Virginia, báo cáo giấy sẽ được xem là kịp thời nếu báo cáo này được đóng dấu bưu điện trong ngày hạn chót.
  • Phải nộp báo cáo bổ sung trong vòng ba ngày làm việc sau khi ủy ban nhận được một khoản đóng góp đơn lẻ từ $10,000 trở lên

Luật và Chính Sách

Trang Bìa

Hạn Chót Báo Cáo

Biểu Mẫu Báo Cáo Tài Chính Vận Động Thường

Bản Kê A – Các Khoản Đóng Góp Trực Tiếp trên $100 
Sử dụng để báo cáo các khoản đóng góp vượt quá $100. 
Hướng Dẫn Bản Kê A

Bản Kê F – Các Khoản Nợ Còn Chưa Thanh Toán 
Sử dụng để phân loại mọi khoản nợ tồn đọng còn tồn đọng tính đến giai đoạn báo cáo hiện tại.
Hướng Dẫn Bản Kê F

Bản Kê B – Đóng Góp Bằng Hiện Vật trên $100 
Sử dụng để báo cáo đóng góp dịch vụ được hỗ trợ hoặc hàng hóa có giá trị vượt quá $100.
Hướng Dẫn Bản Kê B

Bản Kê G – Bản Khai về các Khoản Quỹ 
Các khoản đóng góp, khoản thu, khoản chi, và khoản vay đã phát sinh trong chu kỳ báo cáo.
Hướng Dẫn Bản Kê G

Bản Kê C – Chiết Khấu, Hoàn Tiền và Lợi Tức 
Sử dụng để báo cáo việc nhận hoàn tiền, chiết khấu, lợi tức đã trả.
Hướng Dẫn Bản Kê C

Bản Kê H – Tóm Tắt các Khoản Thu và Xuất Quỹ 
Các khoản đóng góp, khoản thu, khoản chi, và khoản vay đã phát sinh trong thời gian ủy ban tồn tại.
Hướng Dẫn Bản Kê H

Bản Kê D – Phân Loại Khoản Chi 
Sử dụng để báo cáo mọi khoản chi ủy ban làm phát sinh. 
Hướng Dẫn Bản Kê D

Bản Kê I – Chi các Khoản Quỹ Dư 
Sử dụng để báo cáo việc xử lý các khoản quỹ dư.
Hướng Dẫn Bản Kê I

Bản Kê E – Phân Loại các Khoản Vay 
Sử dụng để báo cáo việc phân loại tất cả các khoản vay ủy ban nhận được và/hoặc hoàn trả.
Hướng Dẫn Bản Kê E

 


π