En Español Tiếng Việt 한국어 English

Ban khánh thành

Bất kỳ người, tổ chức, hoặc nhóm người hoặc ủy ban hành động chính trị nào dự kiến ​​nhận được các khoản đóng góp và/hoặc chi tiêu các khoản quỹ, ngoài các khoản quỹ phân bổ công cộng, cho lễ nhậm chức của Thống Đốc, Phó Thống Đốc, hoặc Tổng Chưởng Lý đều phải nộp Bản Khai Tổ Chức và tiết lộ các hoạt động tài chính của mình cho Ban Bầu Cử Virginia (ELECT).

Yêu Cầu Báo Cáo Cơ Bản

  • Ủy Ban Lễ Nhậm Chức khai trên một bản kê riêng khác với Ủy Ban Hành Động Chính Trị và Ủy Ban Chính Trị
  • Người Nộp Hồ Sơ Điện Tử phải nộp báo cáo muộn nhất vào 5 giờ chiều trong ngày hạn chót của báo cáo.
  • Người Nộp Hồ Sơ Giấy phải nộp báo cáo ở văn phòng yêu cầu không muộn hơn 5 giờ chiều trong ngày hạn chót. Với những người nộp hồ sơ giấy cho ELECT, báo cáo giấy sẽ được xem là kịp thời nếu báo cáo này được đóng dấu bưu điện trong ngày hạn chót.
  • Phải nộp báo cáo bổ sung trong vòng ba ngày làm việc sau khi ủy ban nhận được một khoản đóng góp đơn lẻ từ $10,000 trở lên

Luật và Chính Sách

Trang Bìa

Hạn Chót Báo Cáo

Biểu Mẫu Báo Cáo Tài Chính Vận Động Thường

Bản Kê A – Các Khoản Đóng Góp Trực Tiếp trên $100 
Sử dụng để báo cáo các khoản đóng góp vượt quá $100. 
Hướng Dẫn Bản Kê A

Bản Kê F – Các Khoản Nợ Còn Chưa Thanh Toán 
Sử dụng để phân loại mọi khoản nợ tồn đọng còn tồn đọng tính đến giai đoạn báo cáo hiện tại.
Hướng Dẫn Bản Kê F

Bản Kê B – Đóng Góp Bằng Hiện Vật trên $100 
Sử dụng để báo cáo đóng góp dịch vụ được hỗ trợ hoặc hàng hóa có giá trị vượt quá $100.
Hướng Dẫn Bản Kê B

Bản Kê G – Bản Khai về các Khoản Quỹ 
Các khoản đóng góp, khoản thu, khoản chi, và khoản vay đã phát sinh trong chu kỳ báo cáo.
Hướng Dẫn Bản Kê G

Bản Kê C – Chiết Khấu, Hoàn Tiền và Lợi Tức 
Sử dụng để báo cáo việc nhận hoàn tiền, chiết khấu, lợi tức đã trả.
Hướng Dẫn Bản Kê C

Bản Kê H – Tóm Tắt các Khoản Thu và Xuất Quỹ 
Các khoản đóng góp, khoản thu, khoản chi, và khoản vay đã phát sinh trong thời gian ủy ban tồn tại.
Hướng Dẫn Bản Kê H

Bản Kê D – Phân Loại Khoản Chi 
Sử dụng để báo cáo mọi khoản chi ủy ban làm phát sinh. 
Hướng Dẫn Bản Kê D

Bản Kê I – Chi các Khoản Quỹ Dư 
Sử dụng để báo cáo việc xử lý các khoản quỹ dư.
Hướng Dẫn Bản Kê I

Bản Kê E – Phân Loại các Khoản Vay 
Sử dụng để báo cáo việc phân loại tất cả các khoản vay ủy ban nhận được và/hoặc hoàn trả.
Hướng Dẫn Bản Kê E

 

 


π