En Español Tiếng Việt 한국어 English

Ủy Ban Chính Trị

Các Loại Ủy Ban Chính Trị

Tất cả các ủy ban phải quen thuộc với Đạo luật Công Bố Tài Chính Vận Động (CFDA). Có thể xem Đạo Luật này tại Bộ Luật VirginiaThiên 24.2Chương 9.39.4 và 9.5. Để giúp hiểu luật này, Ủy Ban Bầu Cử Tiểu Bang đã soạn các bản tóm tắt về luật và chính sách quản lý CFDA.

Ủy Ban Chính Trị đã Đăng Ký ở Thịnh Vượng Chung Virginia

Danh sách Ủy Ban Chính Trị được cập nhật hàng ngày.


π