En Español Tiếng Việt 한국어 English

Trở Thành Ứng Cử Viên

Ứng cử viên cho chức vụ phải đáp ứng các tiêu chuẩn nhất định và được yêu cầu nộp các tài liệu cụ thể để đủ tiêu chuẩn xuất hiện trên lá phiếu. Các tiêu chuẩn và yêu cầu này có thể thay đổi một chút tùy thuộc vào chức vụ tranh cử là chức vụ địa phương, ghế quốc hội tiểu bang, chức vụ cấp tiểu bang, hay chức vụ liên bang. Nói chung, tất cả ứng cử viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu sau đây:

Ủy ban đã soạn và công bố các thông cáo thông tin ứng cử viên cụ thể cho từng loại chức vụ. Ngoài các tiêu chuẩn, biểu mẫu và yêu cầu nộp hồ sơ, các thông cáo thông tin cung cấp cho ứng cử viên thông tin mà người đó sẽ cần để tranh cử chức vụ.

Hướng Dẫn cho các Ứng Cử Viên Tiềm Năng

 1. Đọc thông cáo ứng cử viên cho chức vụ tranh cử.
 2. Hoàn thành biểu mẫu Chứng Nhận Tiêu Chuẩn Ứng Cử Viên cho chức vụ tranh cử. Có thể nộp biểu mẫu này vào bất cứ lúc nào sau ngày 1 tháng Một của năm bầu cử và trước hạn chót nộp hồ sơ của kỳ bầu cử. Phải nộp biểu mẫu này trước khi ứng cử viên có thể mua danh sách cử tri đã ghi danh.
 3. Hoàn thành tài liệu Tài Chính Vận Động cần thiết và xem xét các luật và chính sách cho Ủy Ban Vận Động.
 4. Hoàn thành biểu mẫu Bản Khai Lợi Ích Kinh Tế thích hợp, nếu cần. Có hiệu lực từ ngày 26 tháng Tư, 2017, các ứng cử viên không đương nhiệm cho các chức vụ Cấp Tiểu Bang và Quốc Hội Tiểu Bang phải nộp SOEI cho Ban Bầu Cử. Có hiệu lực từ ngày 26 tháng Tư, 2017, các ứng cử viên cho chức vụ hiến định và địa phương phải nộp SOEI cho Lục Sự Trưởng địa phương của mình.

  Ứng cử viên cho chức vụ Quốc Hội Tiểu Bang phải hoàn thành biểu mẫu này. Ứng cử viên cho tất cả các chức vụ khác phải hoàn thành biểu mẫu này.

 5. Hoàn thành biểu mẫu Tuyên Bố Ứng Cử và biểu mẫu Thỉnh Cầu Cử Tri Đủ Tiêu Chuẩn ( không cần thỉnh cầu nếu ứng cử viên sẽ tham gia quy trình đề cử phi sơ bộ trong đảng ). Các biểu mẫu này phải được nộp cùng nhau vào hoặc trước hạn chót nộp hồ sơ cho kỳ bầu cử.
 • Tuyên Bố Ứng Cử – cho mọi chức vụ ngoại trừ Tổng Thống / Phó Tổng Thống Hoa Kỳ
 • Thỉnh Cầu Cử Tri Đủ Tiêu Chuẩn ( Khổ Letter 8 1/2 x 11 hoặc Khổ Legal 8 1/2 x 14 ) - cho mọi chức vụ ngoại trừ Tổng Thống / Phó Tổng Thống Hoa Kỳ

  Nếu nộp hồ sơ cho Bầu Cử Sơ Bộ Tổng Thống hoặc nếu nộp hồ sơ cho Tổng Tuyển Cử Tổng Thống:

  Xem trang Biểu Mẫu Ứng Cử Viên của chúng tôi để biết thêm thông tin.

 1. Nộp tất cả các biểu mẫu đủ tiêu chuẩn trước hạn chót được ghi rõ trong Thông Cáo Ứng Cử Viên.

 


π