En Español Tiếng Việt 한국어 English

Thông tin lưu trữ chính

Lệnh Tổ Chức Bầu Cử Sơ Bộ

Hội Đồng Tiểu Bang sẽ ra lệnh tổ chức một kỳ bầu cử sơ bộ ở bất kỳ quận, thành phố, hoặc địa hạt khác nào của Thịnh Vượng Chung, nơi được thông báo theo § 24.2-516 của Bộ Luật Virginia rằng một kỳ bầu cử sơ bộ dự định sẽ được tổ chức. Thông báo ra lệnh tổ chức bầu cử sơ bộ sẽ được gửi đến thư ký của hội đồng cử tri. Trong vòng năm ngày kể từ khi Hội Đồng Tiểu Bang ban hành lệnh, mỗi thư ký sẽ đăng một bản sao của thông báo này lên trang mạng chính thức của quận hoặc thành phố, đăng các bản sao của thông báo này ở không dưới 10 địa điểm công cộng trong quận hoặc thành phố, hoặc yêu cầu đăng thông báo bầu cử ít nhất một lần trên một tờ báo lưu hành phổ thông trong quận hoặc thành phố. § 24.2-517 của Bộ Luật Virginia.

Thông Tin Bầu Cử Sơ Bộ Lưu Trữ


π