En Español Tiếng Việt 한국어 English

Thông Cáo Ứng Cử Viên

Ứng viên cho vị trí mình ứng cử phải đáp ứng một số khả năng nhất định và được yêu cầu nộp các tài liệu cụ thể để có đủ điều kiện nhận lá phiếu. Để biết thêm thông tin, hãy xem trang Trở thành Ứng Cử Viên của trang web này.

 Tổng Tuyển Cử và Bầu Cử Đặc Biệt Ngày 2 tháng 1 năm 2021


π