En Español Tiếng Việt 한국어 English

Tài Chính Vận Động

Ban Tài Chính Vận Động Bầu Cử Virginia đảm bảo tính toàn vẹn của quy trình bầu cử của Thịnh Vượng Chung bằng cách đảm bảo người dân có toàn quyền truy cập dữ liệu tài chính vận động và báo cáo công bố tài chính, và bằng cách thực hiện luật tài chính vận động của Virginia.


π