En Español Tiếng Việt 한국어 English

Nộp Hồ Sơ Tài Chính Vận Động

Ban Bầu Cử Virginia (ELECT) cung cấp miễn phí một ứng dụng trực tuyến cho các ứng cử viên và ủy ban chính trị để nộp báo cáo tài chính vận động. Kể từ năm 2012, COMmittee Electronic Tracking – còn được gọi là COMET – thay thế cho phần mềm trên máy vi tính VAFiling, vốn đã được sử dụng từ năm 1999. Người nộp hồ sơ điện tử sử dụng các nhà cung cấp phần mềm bên thứ ba để chuẩn bị và tạo báo cáo phải sử dụng COMET để tải báo cáo tài chính vận động của mình lên trang mạng công khai của Ban Bầu Cử. Người nộp hồ sơ điện tử không sử dụng phần mềm của bên thứ ba phải sử dụng COMET để chuẩn bị và nộp báo cáo tài chính vận động của mình.

Hướng Dẫn Từng Bước Sử Dụng COMET:

  1. Xem  hoặc Hướng Dẫn Sử Dụng Nhanh COMET
  2. Thành lập một tài khoản quản trị viên.
  3. Tạo và nộp Bản Khai Tổ Chức (SOO).
  4. Yêu cầu người dùng được ủy quyền tạo tài khoản và thêm các tài khoản này vào ủy ban.
  5. Nhập các Mục Dòng (Khoản Thu, Khoản Chi và Khoản Vay/Khoản Nợ).
  6. Nhập mọi Khoản Đóng Góp Lớn Bằng Tiền và Trước Bầu Cử.
  7. Quản lý Danh Bạ của quý vị.
  8. Chuẩn Bị và Nộp Báo Cáo của quý vị.

Tất cả các câu hỏi, nhận xét, và fax liên quan đến COMET nên được gửi tới cfda@elections.virginia.gov hoặc fax tới (804) 786-1364.

Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba Được Phê Duyệt

Aristotle, Inc.

Back Office

(202) 543-8345

Campaign Deputy LLC

Campaign Deputy

(202) 915-0500

Cision, Inc

Phiên bản 8

(301) 683-9657

CMDI

Crimson

(703) 790-8676

Custom Data Systems, Inc

Association Manager.Net

(804) 612-9452

DDC

Democracy Direct

(202) 830-2038

ISPolitical

ISPolitical

(800) 926-0062

NGP VAN Phiên bản 12

NGP Campaign Office

(202) 686-9330

NGP VAN, Inc.

NGP Campaign Office – Phiên bản 6

(202) 686-9330

Primary Data Solutions

PDS Membership 3.0

(703) 348-2248

Public Affairs Support Services (PASS)

EPACINFO

(703) 476-3070

TARGET-D Consulting

Target-D, Phiên bản 12

(703) 435-2891

Trail Blazer Campaign Services, Inc.

Trail Blazer Campaign Manager, 6.2

(952) 767-2651


π