En Español Tiếng Việt 한국어 English

Luật và chính sách tài chính chiến dịch

Tất cả các ủy ban phải quen thuộc với Đạo luật Công Bố Tài Chính Vận Động (CFDA). Có thể xem Đạo Luật này tại Bộ Luật VirginiaThiên 24.2Chương 9.39.4, và 9.5.

Để giúp hiểu luật này, Ủy Ban Bầu Cử Tiểu Bang (SBE) đã soạn các bản tóm tắt về luật và chính sách quản lý CFDA. Xin đừng quên đọc các bản tóm tắt này trước khi quý vị trở thành ứng cử viên, khởi động ủy ban vận động, hoặc tạo một tài khoản và bản khai tổ chức trong Ứng Dụng Theo Dõi Điện Tử Ủy Ban (COMET) của Virginia.

CÁC BẢN TÓM TẮT

Nộp khiếu nại tài chính vận động theo điều khoản Ứng Cử Viên Phê Duyệt Quảng Cáo


π