En Español Tiếng Việt 한국어 English

Lịch trình nộp hồ sơ

Sau khi một ủy ban đã quen thuộc với Đạo Luật Công Bố Tài Chính Vận Động (CFDA), đã khởi động ủy ban vận động của mình, tạo một tài khoản và Bản Khai Tổ Chức trong COMET; ủy ban đó có trách nhiệm Báo Cáo Tài Chính Vận Động. Dưới đây là các thời hạn nộp hồ sơ cho tổng tuyến cử và bầu cử đặc biệt.

Hạn Chót Báo Cáo Ứng Cử Viên

Hạn chót Báo Cáo và Hướng Dẫn Nộp Bản Kê 2018 (.pdf)

Hạn chót Báo Cáo và Hướng Dẫn Nộp Bản Kê 2019 (.pdf)

 (.pdf) 

 


π