En Español Tiếng Việt 한국어 English

Dịch Vụ Khách Hàng

Ban Bầu Cử Virginia (ELECT) cung cấp với chi phí hợp lý cho những người hoặc thực thể đủ tiêu chuẩn một số danh sách khác nhau về người bỏ phiếu và cử tri đã ghi danh. Có thêm thông tin về các loại danh sách dưới đây.

Dữ liệu được phép bán

 • Danh Sách Cử Tri đã Ghi Danh (RVL) - danh sách tất cả cử tri đã ghi danh trong một khu vực tài phán cụ thể, khu vực lập pháp, địa hạt bầu cử hoặc trên toàn tiểu bang.
 • Danh Sách Những Người Đã Bỏ Phiếu (LTWV) – danh sách những người đã bỏ phiếu trong bầu cử sơ bộ, đặc biệt hoặc tổng tuyển cử trong một khu vực tài phán cụ thể, khu vực lập pháp, địa hạt bầu cử hoặc trên toàn tiểu bang.
 • Danh Sách Cử Tri Mới Ghi Danh (NRV) – danh sách những người đã ghi danh vào một ngày đã chọn trong một khu vực tài phán cụ thể, khu vực lập pháp, địa hạt bầu cử hoặc trên toàn tiểu bang.
 • Đăng Ký Cập Nhật Hàng Tháng (MUS) – danh sách cử tri khởi xướng thay đổi hồ sơ bao gồm bổ sung, thay đổi và xóa thông tin ghi danh cử tri nhưng không bao gồm tất cả thay đổi hành chính (thay đổi khu bầu cử và địa hạt) trong một khu vực tài phán cụ thể, khu vực lập pháp, địa hạt bầu cử hoặc trên toàn tiểu bang.
 • Danh Sách Lịch Sử Bầu Cử (VHL) – danh sách những người đã bỏ phiếu trong bầu cử sơ bộ, đặc biệt hoặc tổng tuyển cử trong một khu vực tài phán cụ thể, khu vực lập pháp, địa hạt bầu cử hoặc trên toàn tiểu bang trong một giai đoạn bốn năm.
 • Danh Sách Vắng Mặt Hàng Ngày (DAL) – danh sách những người bỏ phiếu vắng mặt trong bầu cử sơ bộ, đặc biệt hoặc tổng tuyển cử trong một khu vực tài phán cụ thể, khu vực lập pháp, địa hạt bầu cử hoặc trên toàn tiểu bang.

Những Người Đủ Tiêu Chuẩn Mua Dữ Liệu

 • Virginia và tòa án liên bang vì mục đích lựa chọn bồi thẩm đoàn
 • Ứng cử viên cho kỳ bầu cử hoặc đề cử đảng chính trị
 • Ủy ban hoặc viên chức đảng chính trị
 • Ủy ban hành động chính trị (PAC) hiện đăng ký với ELECT hoặc với Ủy Ban Bầu Cử Liên Bang
 • Người giữ chức vụ đương nhiệm
 • Các tổ chức bất vụ lợi thúc đẩy cử tri tham gia và ghi danh cử tri; và
 • Các thành viên của công chúng đang tìm cách thúc đẩy cử tri tham gia và đăng ký bằng cách liên lạc hoặc gửi thư mà không đe dọa hoặc gây áp lực lên người nhận (chỉ đủ điều kiện để nhận Danh Sách Những Người Đã Bỏ Phiếu (LTWV)).

Dữ Liệu Bao Gồm

Dữ liệu có thể được cung cấp trên toàn tiểu bang, theo quận (Quốc Hội, Thượng Viện Tiểu Bang, Hạ Viện, Siêu Khu Vực, Bầu Cử hoặc Thị Trấn), theo vùng hoặc theo địa hạt bầu cử. Tất cả dữ liệu được cung cấp trong tệp văn bản được phân cách bằng dấu phẩy. Cụ thể thì các bộ dữ liệu bao gồm các yếu tố sau:

 •  Danh Sách Cử Tri đã Ghi Danh (RVL) và Danh Sách Cử Tri Mới Ghi Danh (NRV) – tên đầy đủ, địa chỉ cư trú, địa chỉ gửi thư, giới tính, ngày sinh, ngày ghi danh, ngày nhận được biểu mẫu ghi danh gần nhất, tình trạng ghi danh, vùng, khu bầu cử, địa hạt bỏ phiếu và số nhận dạng cử tri.
 • Danh Sách Những Người đã Bỏ Phiếu (LTWV) – tên đầy đủ, địa chỉ cư trú, địa chỉ gửi thư, giới tính, ngày sinh, ngày ghi danh, ngày nhận được biểu mẫu ghi danh gần nhất, tình trạng ghi danh, vùng, khu bầu cử, địa hạt bỏ phiếu, số nhận dạng cử tri, ngày bầu cử, loại bầu cử, và việc cử tri bỏ phiếu trực tiếp hay vắng mặt.
 • Đăng Ký Cập Nhật Hàng Tháng (MUS) – tên đầy đủ, địa chỉ cư trú, địa chỉ gửi thư, giới tính, ngày sinh, ngày ghi danh, ngày nhận được biểu mẫu ghi danh gần nhất, tình trạng ghi danh, vùng, khu bầu cử, địa hạt bỏ phiếu, số nhận dạng cử tri, và chi tiết giao dịch (bổ sung/xóa/thay đổi và ngày giao dịch).
 • Danh Sách Lịch Sử Bầu Cử (VHL) – tên đầy đủ, giới tính, ngày sinh, ngày ghi danh, ngày nhận được biểu mẫu ghi danh gần nhất, tình trạng ghi danh, vùng, khu bầu cử, địa hạt bỏ phiếu, số nhận dạng cử tri, ngày bầu cử, loại bầu cử, và việc cử tri bỏ phiếu trực tiếp hay vắng mặt. Được nhóm theo kỳ bầu cử theo trình tự thời gian.
 • Danh Sách Vắng Mặt Hàng Ngày (DAL) – tên đầy đủ, địa chỉ cư trú, địa chỉ gửi thư, vùng, khu bầu cử, địa hạt bỏ phiếu, số nhận dạng cử tri, ngày bầu cử, loại cử tri, ngày nhận đơn, tình trạng đơn, tình trạng lá phiếu, ngày nhận lá phiếu.

LƯU Ý: ELECT không thể cung cấp bất kỳ hỗ trợ kỹ thuật nào liên quan đến việc xem hoặc sử dụng dữ liệu.

Cách Mua Dữ Liệu

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tiêu chuẩn được mua một danh sách của người yêu cầu phải được xác minh. Sau khi xác minh, một hóa đơn được gửi đến khách hàng tiềm năng ghi rõ dữ liệu được yêu cầu. Có thể mất tới 10 ngày làm việc để hoàn thành quy trình này.

Dữ liệu trong danh sách do Ban Bầu Cử Virginia (ELECT) cung cấp được cung cấp bởi từng vùng trong Thịnh Vượng Chung.  ELECT nỗ lực hết sức để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của dữ liệu; tuy nhiên, đôi khi lịch sử bầu cử không được hoàn chỉnh trên toàn tiểu bang cho kỳ bầu cử bất kỳ. ELECT duy trì một danh sách các yếu tố dữ liệu bị thiếu đã biết (liệt kê bên dưới).  Vui lòng xem danh sách này trước khi ký hóa đơn của quý vị vì quý vị có thể muốn chờ cho đến khi các vấn đề dữ liệu đã được các vùng trong danh sách khắc phục trước khi chốt yêu cầu.

 • Bị thiếu Tín Dụng Cử Tri từ bầu cử sơ bộ ngày 1 tháng Ba, 2016 cho Quận Amherst.

π