En Español Tiếng Việt 한국어 English

Biểu Mẫu Ứng Cử Viên

Chức Vụ Địa Phương (trừ Thị Trấn Vienna trong năm bầu cử lẻ):

Thị Trấn Vienna (CHỈ năm bầu cử lẻ)

Quốc Hội Tiểu Bang:

Chức Vụ Cấp Tiểu Bang (Thống Đốc, Phó Thống Đốc, Tổng Chưởng Lý):

Chức Vụ Liên Bang

Thượng Viện Hoa Kỳ và Hạ Viện Hoa Kỳ

Tổng Thống/Phó Tổng Thống

Bầu Cử Sơ Bộ

Tổng Tuyển Cử

  • Tuyên Bố Ứng Cử
  • ELECT-542(ii) -  Lời thề dành cho cử tri cho Chủ tịch và Phó Tổng thống; Đảng Dân chủ hoặc Cộng hòa
  • ELECT-543 - Lời thề dành cho cử tri cho Chủ tịch và Phó Tổng thống; Độc lập và bên thứ ba
  • Thỉnh Cầu Cử Tri Đủ Tiêu Chuẩn cho Đại Cử Tri cho Tổng Thống và Phó Tổng Thống (Cỡ Letter 8 1/2 x 11″  hoặc Cỡ Legal 8 1/2 x 14)
  • ELECT-543(A) - Thông báo thay thế cử tri cho Chủ tịch và Phó Tổng thống do tử vong hoặc bị loại
  • ELECT-644 - Tuyên bố chung về ý định trở thành ứng cử viên sáng giá cho Chủ tịch và Phó chủ tịch

π