En Español Tiếng Việt 한국어 English

Biểu Mẫu Công Bố Tài Chính Vận Động

Theo § 24.2-947.1, bất kỳ cá nhân nào muốn ứng cử hoặc vận động tranh cử cho chức vụ của Thịnh Vượng Chung hoặc một trong các đơn vị chính quyền của Thịnh Vượng Chung trong quy trình đề cử trong đảng hoặc tổng tuyển cử, bầu cử sơ bộ, hay bầu cử đặc biệt, sẽ phải nộp trong vòng 10 ngày kể từ khi đáp ứng bất kỳ điều kiện nào sau đây:

  1. Nhận một khoản đóng góp;
  2. Chi tiêu bất kỳ khoản quỹ nào;
  3. Thanh toán lệ phí nộp hồ sơ cho bất kỳ phương thức đề cử trong đảng nào;
  4. Nộp một bản khai tiêu chuẩn của ứng cử viên theo § 24.2-501; hoặc
  5. Bổ nhiệm một thủ quỹ vận động, chỉ định một ủy ban vận động, hoặc chỉ định một tổ chức lưu ký vận động.

Trang Bìa

 

Biểu Mẫu Báo Cáo Tài Chính Vận Động Thường

Bản Kê A – Các Khoản Đóng Góp Trực Tiếp trên $100 
Sử dụng để báo cáo các khoản đóng góp vượt quá $100. 
Hướng Dẫn Bản Kê A

Bản Kê F – Các Khoản Nợ Còn Chưa Thanh Toán 
Sử dụng để phân loại mọi khoản nợ tồn đọng còn tồn đọng tính đến giai đoạn báo cáo hiện tại.
Hướng Dẫn Bản Kê F

Bản Kê B – Đóng Góp Bằng Hiện Vật trên $100 
Sử dụng để báo cáo đóng góp dịch vụ được hỗ trợ hoặc hàng hóa có giá trị vượt quá $100.
Hướng Dẫn Bản Kê B

Bản Kê G – Bản Khai về các Khoản Quỹ 
Các khoản đóng góp, khoản thu, khoản chi, và khoản vay đã phát sinh trong chu kỳ báo cáo.
Hướng Dẫn Bản Kê G

Bản Kê C – Chiết Khấu, Hoàn Tiền và Lợi Tức 
Sử dụng để báo cáo việc nhận hoàn tiền, chiết khấu, lợi tức đã trả.
Hướng Dẫn Bản Kê C

Bản Kê H – Tóm Tắt các Khoản Thu và Xuất Quỹ 
Các khoản đóng góp, khoản thu, khoản chi, và khoản vay đã phát sinh trong thời gian ủy ban tồn tại.
Hướng Dẫn Bản Kê H

Bản Kê D – Phân Loại Khoản Chi 
Sử dụng để báo cáo mọi khoản chi ủy ban làm phát sinh. 
Hướng Dẫn Bản Kê D

Bản Kê I – Chi các Khoản Quỹ Dư 
Sử dụng để báo cáo việc xử lý các khoản quỹ dư.
Hướng Dẫn Bản Kê I

Bản Kê E – Phân Loại các Khoản Vay 
Sử dụng để báo cáo việc phân loại tất cả các khoản vay ủy ban nhận được và/hoặc hoàn trả.
Hướng Dẫn Bản Kê E

Báo Cáo Khoản Chi Được Chỉ Định – Với mỗi khoản đóng góp được chỉ định mà ủy ban vận động nhận được từ ủy ban chính trị, ủy ban chính trị ngoài tiểu bang, hoặc ủy ban hành động chính trị liên bang, ủy ban vận động sẽ liệt kê tên của người chỉ định khoản đóng góp và cung cấp thông tin cần thiết.

Các Biểu Mẫu Thường Được Yêu Cầu

Hạn Chót Báo Cáo

Lịch Bầu Cử


π