En Español Tiếng Việt 한국어 English

Báo cáo tài chính chiến dịch

Sau khi ủy ban đã quen thuộc với Đạo Luật Công Bố Tài Chính Vận Động (CFDA), ủy ban của quý vị đã khởi động ủy ban vận động, tạo một tài khoản và Bản Khai Tổ Chức trong COMET; ủy ban này giờ có trách nhiệm Báo Cáo Tài Chính Vận Động. Vui lòng chọn liên kết áp dụng bên dưới để xem báo cáo của quý vị, tải xuống báo cáo hoặc đăng nhập để tải lên báo cáo.

Để nộp sửa đổi cho các báo cáo có hoạt động từ 1999-2011, phải nộp thay đổi dưới định dạng giấy. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng gọi cho nhân viên Tài Chính Vận Động theo số (800) 552-9745.

Báo cáo đã nộp và nguồn cấp dữ liệu được cập nhật hàng ngày bắt đầu lúc 5 giờ 15 chiều và cập nhật một lần nữa lúc 12 giờ 05 sáng. Quá trình cập nhật hoàn thành trong khoảng 5 phút.

Ứng Dụng Theo Dõi Điện Tử Ủy Ban -  COMET


π