En Español Tiếng Việt 한국어 English

Thông tin ứng viên

Elections Word Cloud

Trở Thành Ứng Cử Viên

Ứng cử viên cho chức vụ cũng như ủy ban chính trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn nhất định. Xin đừng quên đọc các bản tóm tắt dưới đây trước khi quý vị trở thành ứng cử viên.

Tài Chính Vận Động

Bất kể quý vị là ứng cử viên cho chức vụ hoặc đang thành lập một ủy ban chính trị, xin đừng quên đọc các bản tóm tắt dưới đây trước khi quý vị khởi động ủy ban vận động, hoặc tạo một tài khoản và bản khai tổ chức trong Ứng Dụng Theo Dõi Ủy Ban Điện Tử (COMET) của Virginia.

Ủy Ban Chính Trị

Tất cả các ủy ban phải quen thuộc với Đạo Luật Công Bố Tài Chính Vận Động (CFDA). Xin đừng quên đọc các bản tóm tắt dưới đây để giúp hiểu CFDA.

Mua Dữ Liệu từ Ban Bầu Cử

Ban Bầu Cử Virginia cung cấp với chi phí hợp lý cho những người hoặc thực thể đủ tiêu chuẩn một số danh sách khác nhau về người bỏ phiếu và cử tri đã ghi danh.


Lời minh xác

Chúng tôi liên tục xem xét và cập nhật trang web để có các bản dịch tiếng Việt và các tin tức bầu cử cập nhật nhất. Nếu quý vị nhận ra có vấn đề về dịch thuật hoặc về các liên kết đến trang web của chúng tôi, vui lòng gửi email cho chúng tôi biết info@elections.virginia.gov

π