Hướng dẫn bỏ phiếu dành cho bạn

Hướng dẫn bỏ phiếu dành cho bạn


Tìm hiểu các cách khác nhau để bỏ phiếu, điều gì sẽ xảy ra tại các địa điểm bỏ phiếu và các quyền của cử tri. Hướng dẫn bỏ túi hữu ích cũng bao gồm thông tin liên hệ và các thời hạn cần nhớ. Có sẵn ở hai định dạng và với nhiều ngôn ngữ.