Chính Sách Quyền Riêng Tư

Luật Virginia

Chúng tôi bảo vệ hồ sơ theo các nghĩa vụ của chúng tôi như được quy định trong quy chế Virginia hiện hành, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, “Đạo Luật Thực Hành Thu Thập và Phân Phối Dữ Liệu Chính Phủ” Bộ Luật Virginia, § 2.2-3800, “Quản trị hệ thống bao gồm thông tin cá nhân; chính sách quyền riêng tư Internet; ngoại lệ” Bộ Luật Virginia, § 2.2-3803, “Đạo Luật Tự Do Thông Tin Virginia” § 2.2-3700, và tiếp theo, và bất kỳ luật liên bang Hoa Kỳ hiện hành nào.

Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi chỉ tìm cách thu thập lượng thông tin tối thiểu cần thiết để cung cấp dịch vụ.

Nếu quý vị không làm gì trong quá trình truy cập trang mạng của Ban Bầu Cử Virginia (ELECT) ngoài việc duyệt và tải xuống thông tin, chúng tôi tự động thu thập và lưu trữ các thông tin sau đây về lần truy cập của quý vị:

  • Tên miền Internet và địa chỉ IP mà từ đó quý vị truy cập trang mạng của chúng tôi
  • Loại trình duyệt và hệ điều hành quý vị sử dụng
  • Ngày và thời gian quý vị truy cập trang mạng này
  • Các trang đã truy cập
  • Nếu quý vị được liên kết từ một trang mạng khác thì địa chỉ của trang mạng đó

Thông tin thu thập được sử dụng để cải thiện nội dung của các dịch vụ trang mạng của chúng tôi và giúp chúng tôi hiểu cách mọi người sử dụng các trang của chúng tôi. Chúng tôi phân tích nhật ký trang mạng để liên tục cải thiện giá trị của tư liệu có sẵn trên trang mạng của chúng tôi. Thông tin trong nhật ký trang mạng của chúng tôi không để cho cá nhân xem được và chúng tôi không tìm cách liên kết thông tin đó với các cá nhân duyệt trang mạng của chúng tôi.

Nếu trong quá trình quý vị truy cập vào trang mạng ELECT, quý vị gửi cho chúng tôi một email, chúng tôi sẽ thu thập địa chỉ email và nội dung thư, bao gồm các định dạng thông tin âm thanh, video và đồ họa quý vị gửi cho chúng tôi. Điều này có thể là để phản hồi cho quý vị, giải quyết các vấn đề quý vị xác định, cải thiện hơn nữa trang mạng của chúng tôi hoặc chuyển tiếp thư của quý vị đến một cơ quan khác để có hành động thích hợp.

Chúng tôi có thu thập thông tin cá nhân trực tiếp từ các cá nhân tình nguyện đăng ký dịch vụ của chúng tôi, hoàn thành các biểu mẫu hoặc tham gia các khảo sát. Thu thập thông tin cá nhân là cần thiết để ELECT cung cấp các dịch vụ được yêu cầu. Chúng tôi chỉ thu thập, lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân trong trường hợp chúng tôi tin rằng điều đó là cần thiết để quản trị công việc của chúng tôi và cung cấp sản phẩm, dịch vụ và các cơ hội khác được khách hàng yêu cầu.

Cách Sử Dụng Thông Tin Được Thu Thập

Thông tin định tuyến được sử dụng để định tuyến trang mạng được yêu cầu đến máy vi tính để quý vị xem. Chúng tôi gửi trang mạng được yêu cầu và thông tin định tuyến đến nhà cung cấp dịch vụ Internet của chúng tôi hoặc các thực thể khác có liên quan đến việc truyền trang được yêu cầu cho quý vị. Chúng tôi không kiểm soát thực hành quyền riêng tư của các thực thể đó. Thông tin kỹ thuật thiết yếu và thứ yếu giúp chúng tôi phản hồi yêu cầu của quý vị bằng một định dạng thích hợp hoặc theo cách cá nhân hóa và giúp chúng tôi lên kế hoạch cải thiện trang mạng.

Thông tin tùy chọn cho phép chúng tôi cung cấp dịch vụ hoặc thông tin được điều chỉnh cụ thể hơn theo nhu cầu của quý vị hoặc chuyển tiếp thư hoặc câu hỏi của quý vị đến một thực thể khác có khả năng làm việc này tốt hơn, và cũng cho phép chúng tôi lên kế hoạch cải thiện trang mạng.

Chúng tôi có thể giữ thông tin của quý vị vô thời hạn, nhưng thường thì chúng tôi thường xuyên xóa thông tin định tuyến giao dịch sau khi trang mạng được truyền đi và không tìm cách lấy bất kỳ thông tin nào để liên kết nó với các cá nhân duyệt trang mạng của chúng tôi. Tuy nhiên, trong các trường hợp hiếm gặp khi “hacker” tìm cách xâm phạm bảo mật máy vi tính, nhật ký thông tin định tuyến được lưu giữ để cho phép điều tra bảo mật và trong các trường hợp này thì có thể được chuyển tiếp cùng với bất kỳ thông tin liên quan nào khác thuộc sở hữu của chúng tôi cho các cơ quan thực thi pháp luật Chúng tôi sử dụng thông tin định tuyến giao dịch này chủ yếu dưới định dạng kiểu thống kê đặc trưng để đánh giá nội dung trang mạng và hiệu suất máy chủ. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin đặc trưng này với các đối tác kinh doanh khi cần thiết.

Thông tin tùy chọn được lưu giữ theo lịch trình lưu giữ hồ sơ tại Thư Viện Virginia.

Theo “Đạo Luật Tự Do Thông Tin Virginia”, bất kỳ hồ sơ nào thuộc sở hữu của chúng tôi tại thời điểm có “Yêu Cầu Tự Do Thông Tin” có thể bị kiểm tra bởi hoặc tiết lộ cho công chúng. Tuy nhiên, tất cả thông tin bí mật/cá nhân có thể nhận dạng sẽ bị xóa trước khi công bố thông tin định tuyến.

Để biết thêm thông tin về công tác thực hiện FOIA của Ban Bầu Cử Virginia bao gồm các liên hệ, xem trang FOIA của chúng tôi.

Các Hạn Chế về Tiết Lộ Thông Tin Khách Hàng

Chúng tôi không bán hoặc cho thuê thông tin của người đăng ký của chúng tôi cho bất kỳ công ty hoặc tổ chức bên ngoài nào. Chúng tôi không tiết lộ thông tin cụ thể về người đăng ký hoặc dữ liệu cá nhân có thể nhận dạng khác cho các bên thứ ba không liên kết để họ sử dụng độc lập, trừ khi được yêu cầu làm như vậy trong Đạo Luật Tự Do Thông Tin Virginia hoặc đạo luật khác.

Bảo vệ thông tin thông qua các thủ tục bảo mật đã xác định

Chúng tôi duy trì các tiêu chuẩn và thủ tục bảo mật liên quan đến truy cập trái phép vào thông tin khách hàng để ngăn chặn việc xóa hoặc thay đổi dữ liệu trái phép.

Bảo Mật Trang Mạng

Chúng tôi duy trì các tiêu chuẩn và thủ tục bảo mật liên quan đến truy cập trái phép để đảm bảo rằng dịch vụ này tiếp tục được cung cấp cho tất cả người dùng, và ngăn chặn các nỗ lực trái phép để tải lên hoặc thay đổi thông tin hoặc nếu không thì gây thiệt hại. Thông tin về các cá nhân gây thiệt hại cho trang mạng sẽ được truy tìm và tiết lộ cho các cơ quan pháp lý thích hợp (chẳng hạn như Cảnh Sát Tiểu Bang Virginia) để điều tra hoạt động tội phạm bị nghi ngờ hoặc cáo buộc.

Tiết Lộ Công Khai

Ban Bầu Cử Virginia phải tuân thủ yêu cầu quản trị hệ thống thông tin như đã xác định trong Đạo Luật Thực Hành Thu Thập và Phân Phối Dữ Liệu Chính Phủ, Chương 38 của Thiên 2.2 của Bộ Luật Virginia (§ 2.2-3800 và 2.2-3803). Bất kỳ thông tin cá nhân nào được thu thập và lưu giữ đều phải luôn tuân thủ Bộ Luật Virginia, § 2.2-3800 và 2.2-3803. Trang mạng xuất hiện sau khi quý vị nhấp vào một liên kết có thể bị kiểm soát bởi một cơ quan hoặc thực thể khác, có thực hành không thuộc quyền kiểm soát của Ban Bầu Cử Virginia.

Nhận Xét hoặc Đánh Giá của Khách Hàng

Nếu quý vị có thắc mắc về tuyên bố quyền riêng tư này hoặc thực hành của trang mạng này, hoặc nếu quý vị chọn xem xét hay sửa bất kỳ thông tin nào quý vị nộp trước đây, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ info@elections.virginia.gov