Sứ Mệnh

Ban Bầu Cử thúc đẩy và hỗ trợ các kỳ bầu cử đúng đắn, công bằng, cởi mở và an ninh cho các công dân của Thịnh Vượng Chung.

Tầm Nhìn

Ban Bầu Cử hướng tới một quy trình bầu cử chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả, đáng tin cậy và có trách nhiệm ở tất cả các cấp và thu hút các công dân đa dạng của Virginia tham gia thực hiện quyền cơ bản nhất trong một xã hội dân chủ: quyền bầu cử.

Ủy Ban Bầu Cử Tiểu Bang

Ủy Ban Bầu Cử Tiểu Bang là hội đồng quản lý cho Ban Bầu Cử. Ủy Ban này được ủy quyền quy định các biểu mẫu tiêu chuẩn cho ghi danh cử tri và bầu cử, và giám sát, điều phối, và thông qua các quy định quản lý công việc của các hội đồng cử tri địa phương, lục sự, và viên chức bầu cử.

John O’Bannon, Vice Chair of the Board
John O’Bannon
Phó Chủ Tịch Ủy Ban
Thông tin thêm >>>
Georgia Alvis-Long, Secretary of the Board of Elections
Georgia Alvis-Long
Thư ký hội đồng
Thông tin thêm >>>
Donald W. Merricks, State Board of Elections member
Donald W. Merricks
Thành Viên HộI đồng
Thông tin thêm >>>

Matthew Weinstein
Thành Viên HộI đồng
Thông tin thêm >>>

Thông Tin Cuộc Họp của Ủy Ban Bầu Cử Tiểu Bang

Có thể xem Thông Tin Cuộc Họp Ủy Ban của Ủy Ban Bầu Cử Tiểu Bang Virginia bao gồm ngày họp, chương trình nghị sự, và giấy tờ làm việc trên trang mạng của Tòa Thị Chính Quản Lý Virginia.

Ủy Viên và Phó Ủy Viên

Hướng Dẫn Cơ Quan

Lịch Sử

Ủy Ban Bầu Cử Tiểu Bang Virginia (SBE) được thành lập năm 1946 với tư cách là một cơ quan phi chính trị chịu trách nhiệm đảm bảo tất cả các kỳ bầu cử được thống nhất, công bằng, đúng đắn và trong sạch ở Thịnh Vượng Chung Virginia. SBE thúc đẩy thực hiện thích đáng luật bầu cử, tuân thủ công bố tài chính vận động, và quy trình ghi danh cử tri ở tiểu bang bằng cách ban hành quy tắc, quy định, ban hành hướng dẫn, và cung cấp thông tin cho các hội đồng cử tri địa phương và lục sự trưởng.

Ban Bầu Cử (ELECT) được thành lập năm 2014. ELECT tiến hành các hoạt động hành chính và lập chương trình của Ủy Ban Bầu Cử Tiểu Bang và thực hiện các nhiệm vụ của ủy ban phù hợp với thẩm quyền được giao. ELECT được ủy quyền thiết lập và duy trì một hệ thống ghi danh cử tri tự động trên toàn tiểu bang để bao gồm các thủ tục xác định địa chỉ hiện thời của người ghi danh; để yêu cầu hủy hồ sơ cho người ghi danh không còn đủ tiêu chuẩn nữa; để cung cấp đơn đăng ký điện tử cho ghi danh cử tri và lá phiếu vắng mặt; và để giao lá phiếu vắng mặt bằng phương thức điện tử cho cử tri phục vụ quân đội và ở nước ngoài hội đủ điều kiện. ELECT được tạo thành từ ba đơn vị làm việc với một hội đồng quản lý.

Giải Thưởng

  • Giải Thưởng Công Nghệ của Thống Đốc 2019
  • Giải Thưởng ClearMark 2019
  • Giải Thưởng Công Nghệ của Thống Đốc 2017
  • Giải Thưởng Kết Nối Cộng Đồng 2014
  • Giải Thưởng Shining Star 2014
  • Giải Thưởng Công Nghệ của Thống Đốc 2013
  • Giải Thưởng Công Nghệ của Thống Đốc 2012
  • Giải Thưởng Shining Star 2012
  • Giải Thưởng Công Nghệ của Thống Đốc 2009