Câu Hỏi

Câu hỏi chung: info@elections.virginia.gov

Tài chính vận động: cfda@elections.virginia.gov

Văn phòng lục sự địa phương: tra cứu địa chỉ / điện thoại >>

Câu hỏi truyền thông: media@elections.virginia.gov

Chúng tôi liên tục cập nhật danh sách truyền thông của mình để đảm bảo các mối liên hệ của chúng tôi nhận được tin tức mới nhất. Vui lòng xác nhận chúng tôi có thông tin liên hệ hiện thời của quý vị. Để cập nhật thông tin liên hệ truyền thông của quý vị hoặc bổ sung thông tin liên hệ truyền thông mới, vui lòng gửi email cho Andrea Gaines theo địa chỉ andrea.gaines@elections.virginia.gov 
hoặc bằng cách gọi điện theo số (804) 864-8928.

Thông Tin Liên Hệ của Ban

Điện Thoại: (804) 864-8901 
Điện Thoại Miễn Cước: (800) 552-9745 
FAX: (804) 371-0194 
TTY: 711 
Email: info@elections.virginia.gov

Xem Bản Đồ Lớn


Địa Chỉ

Washington Building, First Floor 
1100 Bank Street, Richmond 23219

Giờ Làm Việc:
8 giờ 15 sáng đến 5 giờ chiều
Thứ Hai đến thứ Sáu.