En Español Tiếng Việt 한국어 English
Menu

Khiếu Nại của Cử Tri

Nếu quý vị có khiếu nại liên quan đến trải nghiệm ghi danh hoặc bỏ phiếu của mình, luật quy định một vài phương án cho quý vị.

Từ Chối Ghi Danh: Quyền Kháng Cáo Lên Tòa Trong Vòng 10 Ngày của Quý Vị

Nếu khiếu nại của quý vị liên quan đến quyết định từ chối đơn ghi danh cử tri của quý vị, quý vị có quyền kháng cáo ngay lên tòa án lưu động địa phương. Lục sự trưởng địa phương của quý vị khi từ chối đơn ghi danh của quý vị phải có thông báo về quyền kháng cáo của quý vị cùng với một biểu mẫu đề xuất để quý vị nộp kháng cáo. Quý vị phải nộp lệ phí kháng cáo lên tòa $10 và phải nộp kháng cáo trong vòng 10 ngày sau khi bị từ chối. Nếu quý vị tin rằng quý vị đã bị từ chối ghi danh một cách sai trái và không nhận được bất kỳ liên lạc nào, vui lòng liên hệ với lục sự trưởng cho thành phố hoặc quận nơi quý vị sống hoặc Ban Bầu Cử để được trợ giúp ngay.

Khiếu Nại lên Ban Bầu Cử

Không chính thức

Biểu mẫu khiếu nại trực tuyến sẽ thông báo cho Ban Bầu Cử và Lục Sự Trưởng của vùng nơi vụ việc phát sinh về chuyện xảy ra. Tùy chọn này rất có ích khi báo cáo một vụ việc cần giải quyết gấp. Quý vị có thể điền biểu mẫu khiếu nại trực tuyến>>>

Chính thức

Ban Bầu Cử thực hiện một quy trình phàn nàn chính thức theo Đạo Luật Giúp Người Mỹ Bầu Cử (HAVA) cho các cử tri tin rằng quyền bầu cử của họ đã bị vi phạm. Các viên chức bầu cử tiểu bang và địa phương được khuyến khích làm việc với cử tri để giải quyết các vấn đề một cách không chính thức nếu có thể. Những người muốn nộp khiếu nại chính thức được khuyến khích xem Các Câu Hỏi Thường Gặp về Bầu Cử và Cử Tri và các yêu cầu cho phép quý vị bỏ phiếu. Nếu quý vị không hiểu các yêu cầu này, quý vị có thể yêu cầu một viên chức bầu cử giải thích cho quý vị. Xin nhớ rằng mặc dù nhân viên bầu cử có thể cung cấp thông tin liên quan đến các yêu cầu của luật bầu cử liên bang và tiểu bang, họ bị cấm tư vấn pháp lý hoặc thuế cho công chúng. Nên xin hướng dẫn về các vấn đề này từ một chuyên gia pháp lý hoặc thuế. Những người cần trợ giúp pháp lý nên liên hệ với Dịch Vụ Giới Thiệu Luật Sư Virginia, một dịch vụ do Đoàn Luật Sư Tiểu Bang Virginia cung cấp. Người vận động cho cử tri cũng có thể có mặt để hỗ trợ.

Nếu quý vị cảm thấy mình đáp ứng tất cả các yêu cầu này nhưng vẫn không được phép bỏ phiếu, hãy yêu cầu một viên chức bầu cử liên hệ với văn phòng Lục Sự Cử Tri về trường hợp của quý vị trước khi rời khỏi địa điểm bỏ phiếu. Lục Sự Cử Tri sẽ điều tra trường hợp của quý vị và có thể sẽ giải quyết vấn đề được ngay.

Nếu quý vị vẫn không hài lòng với kết quả này, hãy gọi cho Ban Bầu Cử theo số (800) 552-9745 càng sớm càng tốt, tốt nhất là trước khi địa điểm bỏ phiếu đóng cửa. Ban càng sớm biết về vấn đề của quý vị thì quý vị càng có nhiều khả năng được trả lời thỏa đáng vào Ngày Bầu Cử.

Nếu quý vị vẫn tin rằng quyền bầu cử của mình có thể đã bị vi phạm hoặc có thể bị vi phạm trong tương lai gần, quý vị có thể nộp khiếu nại chính thức bằng cách sử dụng biểu mẫu Khiếu Nại Cử Tri của Virginia.

  1. Điền Biểu Mẫu Khiếu Nại (Tiếng ViệtEnglish). Cung cấp càng nhiều thông tin càng tốt để chúng tôi có thể hoàn toàn hiểu bản chất của vấn đề. Quý vị có 10 ngày kể từ ngày xảy ra vụ việc để nộp khiếu nại.
  2. Làm công chứng Biểu Mẫu Khiếu Nại.
  3. Gửi qua thư biểu mẫu đã ký tên và được công chứng đến: 

Deputy Commissioner
Virginia Department of Elections
Washington Building, First Floor, 1100 Bank Street,
Richmond, VA 23219

Ban Bầu Cử sẽ xem xét khiếu nại của quý vị theo thủ tục sau:
Ban đầu, nhân viên phải xác định xem khiếu nại có cáo buộc vi phạm Thiên III của Đạo Luật Giúp Người Mỹ Bầu Cử (HAVA) không. Thiên III bao gồm các tiêu chuẩn hệ thống bỏ phiếu; khả năng tiếp cận của hệ thống bỏ phiếu cho người khuyết tật; hướng dẫn sửa lỗi bỏ phiếu; yêu cầu nhận dạng để bỏ phiếu trong các kỳ bầu cử liên bang nếu ghi danh bằng thư; danh sách ghi danh cử tri điện toán hóa trên toàn tiểu bang; nội dung của biểu mẫu ghi danh; và bỏ phiếu tạm thời.

Nếu khiếu nại không cáo buộc vi phạm Thiên III, khiếu nại sẽ được coi là khiếu nại không chính thức theo 1 VAC 20-20-80. Khiếu nại không chính thức sẽ không được áp dụng thủ tục giải quyết tranh chấp thay thế nêu bên dưới.

Nếu khiếu nại có cáo buộc vi phạm Thiên III, khiếu nại sẽ được xác nhận bằng văn bản, và người khiếu nại sẽ có cơ hội yêu cầu phiên điều trần trên hồ sơ qua điện thoại hoặc trực tiếp theo quyết định của Ban và có thể kết hợp các khiếu nại tương tự. Phiên điều trần sẽ được tiến hành như một diễn đàn giải quyết vấn đề, tìm hiểu thực tế trước khi nhân viên của Ban phát triển một kế hoạch để đảm bảo vi phạm, nếu có, không tái diễn. Một hồ sơ phải được lưu giữ, bao gồm các bản sao của bất kỳ tài liệu nào đã nộp và các biên bản, một cuộn băng, hoặc hồ sơ khác của phiên điều trần.

Ban Bầu Cử sẽ chuẩn bị một quyết định cuối cùng. Cả thanh toán tài chính và hình phạt dân sự đều không được cho phép; biện pháp khắc phục có thể bao gồm văn bản tuyên rằng vi phạm Thiên III đã xảy ra, các chiến lược để đảm bảo vi phạm này không tái diễn. Quyết định cuối cùng phải được Ủy Viên hoặc Phó Ủy Viên Ban Bầu Cử ký. Tất cả các thư quyết định sẽ được đăng trên trang mạng của Ban. Khiếu nại không chính thức sẽ được nhân viên giải quyết và phản hồi có thể được cung cấp qua điện thoại, email hoặc thư, nếu thấy thích hợp.

Ban sẽ xử lý tất cả các khiếu nại chính thức để cho phép ra quyết định cuối cùng trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại. Nếu có nguy cơ chậm trễ quá hạn chót 90 ngày, Ban có thể yêu cầu người khiếu nại cho phép kéo dài thời gian để hoàn thành cuộc điều tra hoặc tiến hành phiên điều trần. Nếu người khiếu nại không đồng ý cho phép kéo dài thời gian, quyết định cuối cùng phải được ban hành trong vòng 90 ngày, hoặc vấn đề phải được chuyển sang quy trình giải quyết tranh chấp thay thế. Khiếu nại không chính thức không hội đủ điều kiện cho quy trình giải quyết tranh chấp thay thế trừ khi Ban quyết định rằng hành động này phù hợp với các tình huống.

Ban Bầu Cử sẽ cung cấp một quy trình giải quyết tranh chấp thay thế cho các khiếu nại chưa được giải quyết trong vòng 90 ngày kể từ ngày nộp khiếu nại (trừ khi người khiếu nại chấp thuận thời gian dài hơn để ra quyết định này). Quy trình giải quyết tranh chấp thay thế là một cách tiếp cận hợp tác, không đối kháng, xây dựng sự đồng thuận, không giống như tài phán, hòa giải hoặc kiện tụng sẽ tuyên một người thắng. Ban sẽ chọn một tình nguyện viên từ nhóm tình nguyện viên là nhân viên tiểu bang đồng ý cung cấp dịch vụ của họ để triệu tập một cuộc họp của các bên quan tâm để giải quyết một khiếu nại hoặc các khiếu nại cụ thể. Thành viên nhóm này sẽ đề xuất một kết quả cho Ủy Viên để có thể thông qua hoặc sửa đổi đề xuất này trong vòng 60 ngày. Quyết định cuối cùng của Ủy viên có thể được kháng cáo lên Ủy Ban Bầu Cử Tiểu Bang đầy đủ trong vòng 15 ngày. Ủy Ban có thể tổ chức một phiên điều trần hoặc dựa vào hồ sơ. Ủy Ban sẽ ra quyết định cho tất cả các kháng cáo trong vòng 45 ngày kể từ khi người khiếu nại yêu cầu kháng cáo.

*Thông Báo Về Thông Tin Cá Nhân Có Thể Nhận Dạng
Thông tin có trong các khiếu nại được nộp lên Ban Bầu Cử có thể được xem công khai. Nói chung, thông tin cá nhân có thể nhận dạng như số an sinh xã hội hoặc số nhận dạng cử tri, ngày sinh, hoặc số tài khoản của tổ chức tài chính KHÔNG được đưa vào các khiếu nại được nộp lên Ban Bầu Cử. Người chuẩn bị hoặc nộp khiếu nại lên Ban có trách nhiệm đảm bảo rằng tài liệu không chứa thông tin đó. Ban được ủy quyền xóa sạch, mà không cần thông báo trước, dữ liệu cá nhân có thể nhận dạng có trong tài liệu.


π