En Español Tiếng Việt 한국어 English

Xem Thông Tin của Quý Vị

Việc xem trạng thái đăng ký của bạn và thông tin cử tri đã trở nên dễ dàng hơn với cổng thông tin công dân của Bộ Bầu cử Virginia.Xem trạng thái đăng ký hiện tại của bạn ngay bây giờ >>> 

 Nếu bạn muốn thay đổi địa chỉ, tên hoặc thông tin khác của mình, bạn có thể thực hiện bằng cách:

  Nếu bạn muốn thay đổi địa chỉ, tên hoặc thông tin khác của mình bằng cách gửi thư tới Tổng cục Đăng ký của bạn:

Thư cần được gửi đến văn phòng Đăng ký Cử tri cho thành phố hoặc quận nơi bạn sinh sống. Thông tin liên hệ có thể được tìm thấy trên công cụ tra cứu nhà đăng ký của chúng tôi. Thư phải bao gồm các thông tin sau:

  • Tên
  • Thông tin đầy đủ để nhận dạng bạn — chẳng hạn như số An sinh Xã hội
  • Địa chỉ hiện tại
  • Địa chỉ trước đây
  • Chữ ký

 Nếu bạn muốn thay đổi địa chỉ, tên hoặc thông tin khác của mình bằng cách sử dụng Mẫu Đơn Đăng ký Cử tri Virginia:

  • Đơn Ghi Danh Cử Tri Virginia (En Español) (Tiếng Việt) (한 국어)
  • Cần cung cấp số điện thoại ban ngày nếu Tổng cục Đăng ký cần liên hệ với bạn liên quan đến yêu cầu của bạn.
  • Gửi biểu mẫu đã hoàn thành đến Văn phòng Đăng ký Cử tri cho quận hoặc thành phố nơi bạn sống. Biểu mẫu có thể được gửi qua fax, gửi qua bưu điện hoặc gửi trực tiếp.

Yêu cầu phải được ĐÓNG DẤU BƯU ĐIỆN ít nhất 22 ngày trước cuộc Bầu cử sơ bộ hoặc Tổng tuyển cử tiếp theo mà bạn dự định bỏ phiếu. Bạn sẽ nhận được Thẻ Cử tri trong thư. Nếu bạn không nhận được xác nhận này trong vòng 30 ngày sau khi gửi biểu mẫu này qua đường bưu điện, vui lòng liên hệ với văn phòng đăng ký cử tri thành phố hoặc quận của bạn hoặc Bộ Bầu cử.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về trạng thái đăng ký cử tri của mình, vui lòng liên hệ với Văn phòng Đăng ký Cử tri địa phương của bạn.

CẬP NHẬT TÊN HOẶC ĐỊA CHỈ CỦA BẠN

Để duy trì tư cách cử tri đã đăng ký đủ điều kiện, luật pháp yêu cầu bạn phải thông báo cho văn phòng đăng ký địa phương về bất kỳ thay đổi nào về tên hoặc địa chỉ của bạn. Điều này phải được thực hiện trước khi đóng sổ đăng ký cho cuộc bầu cử tiếp theo. Xem Thời hạn đăng ký để biết thêm thông tin về việc đóng sổ đăng ký. Không thể thực hiện các thay đổi trong khoảng thời gian 21 ngày trước bất kỳ cuộc tổng tuyển cử hoặc bầu cử sơ bộ nào hoặc trong khoảng thời gian 12 ngày trước một cuộc bầu cử đặc biệt.

CHUYỂN NƠI CƯ TRÚ CỦA BẠN

 

Di chuyển trong Khối thịnh vượng chung Virginia

Nếu bạn chuyển nơi cư trú của mình từ khu vực này sang khu vực khác trong Khối thịnh vượng chung, bạn có thể bỏ phiếu tại khu vực mà bạn đã chuyển đến trong cuộc tổng tuyển cử tháng 11 tiếp theo và bất kỳ cuộc bầu cử can thiệp nào trừ khi đăng ký của bạn đã được chuyển giao hoặc hủy bỏ. Bạn có thể tiếp tục bỏ phiếu tại khu vực mà bạn đã chuyển đến, chỉ dành cho các văn phòng liên bang, thông qua cuộc tổng tuyển cử và can thiệp lần thứ hai cho văn phòng liên bang, miễn là

(i) bạn đã chuyển nơi cư trú của mình từ khu vực này sang khu vực khác trong cùng khu vực tài phán và cùng khu vực quốc hội;
(ii) bạn đã không trả lời xác nhận thông báo địa chỉ do Bộ Bầu cử hoặc văn phòng đăng ký địa phương của bạn gửi cho bạn (như được cung cấp trong § 24.2-428 của Bộ luật Virginia);
(iii) đăng ký của bạn chưa được chuyển giao hoặc hủy bỏ; và
(iv) bạn đã xác nhận bằng lời nói hoặc bằng văn bản địa chỉ mới của mình trước một viên chức phụ trách bầu cử tại địa điểm bỏ phiếu.

Di chuyển ra khỏi khu Thịnh vượng chung Virginia

Những người di chuyển khỏi tiểu bang trong vòng 30 ngày kể từ ngày bầu cử tổng thống chỉ được quyền bỏ phiếu tại khu vực bầu cử mà họ đã đăng ký trước đó (ngay trước khi chuyển đi) chỉ dành cho đại cử tri tổng thống. Bạn phải đánh dấu đơn bỏ phiếu vắng mặt của bạn bằng các từ: “CHỈ ÁP DỤNG CHO BẦU CỬ TỔNG THỐNG”  và ghi rõ ngày bạn chuyển khỏi khu vực bầu cử. Trước khi bỏ phiếu, nếu trở lại khu vực bầu cử cũ của bạn để trực tiếp bỏ phiếu, bạn phải thông báo cho viên chức bầu cử việc bạn đã chuyển ra khỏi tiểu bang trong vòng 30 ngày trước cuộc bầu cử. Cho dù bỏ phiếu bằng lá phiếu vắng mặt hay trực tiếp, bạn sẽ chỉ được trao lá phiếu cho các đại cử tri tổng thống và phó tổng thống.


π