En Español Tiếng Việt 한국어 English

Thông Tin Sinh Viên Đại Học

Sau đây là các thông tin đặc thù cho sinh viên đại học và giải thích các yêu cầu nơi cư trú để ghi danh cử tri và nhận đặc quyền bầu cử vắng mặt đặc biệt cho các sinh viên nhất định. Quy định của Ủy Ban Bầu Cử Tiểu Bang về ghi danh cử tri cung cấp hướng dẫn cho sinh viên đại học cũng như các cử tri khác lần đầu đi bầu có thể có thắc mắc về cách ghi danh và nơi bỏ phiếu ở Virginia. Để biết chi tiết từng bước, xem các phần khác của trang mạng nói về ghi danh và bỏ phiếu vắng mặt.

Sinh Viên Đại Học ghi danh bỏ phiếu ở Virginia như thế nào?

Sinh viên đại học ghi danh bỏ phiếu ở Virginia giống như mọi người làm đơn khác: mọi cử tri tương lai phải nộp đơn ghi danh cử tri. Xin nhớ rằng quý vị phải cập nhật thông tin ghi danh cử tri của mình bất cứ khi nào quý vị thay đổi nơi cư trú.

Mọi cử tri ở Virginia phải đệ trình địa chỉ cư trú của họ khi ghi danh bỏ phiếu (hộp thư bưu điện không được dùng làm địa chỉ cư trú). Nếu quý vị không thể nhận thư tại địa chỉ của mình, quý vị cũng phải đệ trình một địa chỉ gửi thư địa phương. Địa chỉ ở ký túc xá hoặc đại học có thể là địa chỉ cư trú được chấp nhận và không làm cho quý vị không đủ tiêu chuẩn bỏ phiếu.

Nơi cư trú là gì?

Cử tri tương lai phải là cư dân của Thịnh Vượng Chung và khu bầu cử nơi người đó muốn ghi danh. Để xác định “nơi cư trú,” một cử tri tương lai phải có một địa điểm thực tế nơi người đó dự định ở lại trong thời gian không giới hạn. Nơi cư trú của một người chỉ có thể là một nơi tại một thời điểm.

Người nộp đơn phải xác định và tuyên bố nơi cư trú của họ và có thể thay đổi ý định vào bất cứ lúc nào.

Sinh Viên Đại Học bỏ phiếu như thế nào?

Sinh viên đại học bỏ phiếu theo cách tương tự như bất kỳ cử tri đã ghi danh nào khác: quý vị có thể bỏ phiếu trực tiếp vào Ngày Bầu Cử hoặc bỏ phiếu vắng mặt nếu hội đủ điều kiện.

Các sinh viên sẽ vắng mặt ở vùng nơi họ ghi danh bỏ phiếu vì họ đi học ở một vùng khác hội đủ điều kiện được bỏ phiếu vắng mặt.

Tác Động đến các Lĩnh Vực Khác

Nơi cư trú hợp pháp cho mục đích ghi danh cử tri có thể giống hoặc không giống với nơi cư trú hợp pháp cho điều tra dân số, bằng lái, thuế thu nhập liên bang và tiểu bang, thuế cầu đường tiểu bang, học phí, hoặc các mục đích hỗ trợ tài chính. Ban Bầu Cử và viên chức bầu cử địa phương không được đào tạo về các lĩnh vực phức tạp này. Quý vị nên tham khảo ý kiến các ​​cố vấn thích hợp về các vấn đề này.


π