En Español Tiếng Việt 한국어 English

Ghi Danh Cử Tri do Tiểu Bang chỉ định

Đạo Luật Ghi Danh Cử Tri Quốc Gia năm 1993 nhằm tăng số lượng công dân ghi danh bỏ phiếu và xác định các biện pháp bảo vệ để đảm bảo quyền bầu cử của công dân. Vì vậy, ngoài Nha Lộ Vận, Đạo Luật Ghi Danh Cử Tri Quốc Gia yêu cầu các cá nhân được trao cơ hội ghi danh bỏ phiếu (hoặc thay đổi dữ liệu ghi danh cử tri của họ) trong các kỳ bầu cử cho chức vụ liên bang và/hoặc tiểu bang khi đăng ký (hoặc nhận) dịch vụ hay trợ giúp từ các cơ quan tiểu bang nhất định khác được chỉ định theo quy chế.

Sau đây là các cơ quan ghi danh cử tri do Tiểu Bang chỉ định ở Thịnh Vượng Chung Virginia:

 • Nha Lộ Vận
 • Sở Y Tế
 • Sở Dịch Vụ Xã Hội
 • Ban Dịch Vụ Người Cao Niên và Phục Hồi
 • Ban Người Khiếm Thính và Thính Giác Kém
 • Ban Sức Khỏe Hành Vi và Dịch Vụ Phát Triển
 • Ban Người Khiếm Thị và Thị Giác Kém
 • Ủy Ban Người Khuyết Tật Virginia
 • Ủy Ban Việc Làm Virginia ở Bắc Virginia (Khu Quy Hoạch 8)
 • Các văn phòng vùng của Ban Săn Bắn và Nghề Cá Nội Địa
 • Các Văn Phòng Tuyển Quân
 • Bất kỳ cơ quan nào khác (chẳng hạn như các ban dịch vụ cộng đồng) có chức năng chính là cung cấp các chương trình do tiểu bang tài trợ cho người khuyết tật

Mục đích của Đạo Luật Ghi Danh Cử Tri Quốc Gia là:

 • Tăng số lượng công dân hội đủ điều kiện ghi danh bỏ phiếu.
 • Tăng cường công dân hội đủ điều kiện tham gia với tư cách cử tri trong các kỳ bầu cử.
 • Bảo vệ tính toàn vẹn của quá trình bầu cử.
 • Đảm bảo duy trì danh mục ghi danh cử tri chính xác và hiện thời.
 • Cung cấp quyền truy cập công khai vào hồ sơ của các chương trình và hoạt động để duy trì danh sách cử tri.

Các cơ quan được chỉ định phải cung cấp cơ hội ghi danh bỏ phiếu không chỉ từ đơn đăng ký ban đầu cho các dịch vụ mà còn cả khi xác nhận lại, tiếp nhận lại, gia hạn dịch vụ, hoặc khi tên hay địa chỉ của người làm đơn đã thay đổi.

Đơn Ghi Danh Cử Tri Virginia có sẵn để tải xuống. Các đơn cũng có thể được nộp trực tuyến trực tiếp cho Ban Bầu Cử trước 11 giờ 59 tối trong ngày ghi danh cuối cùng cho mỗi kỳ bầu cử. Xem hướng dẫn cho biểu mẫu hoặc trang mạng để biết thêm chi tiết về quy trình đăng ký.

Hướng Dẫn Tham Khảo Ghi Danh Cử Tri Tại Cơ Quan cung cấp các thủ tục và câu hỏi quý vị có thể có về cách tiến hành ghi danh cử tri ở cơ quan của mình. Xin hãy tạo bản sao cho mọi người trong cơ quan của quý vị.

Chứng Nhận Cơ Quan Ghi Danh Cử Tri được các cơ quan sử dụng trong quy trình ghi danh cử tri ở cơ quan. Biểu mẫu này chứng nhận rằng cơ quan đã cung cấp cơ hội ghi danh bỏ phiếu cho một cá nhân. Một cá nhân có thể từ chối ghi danh bằng cách đánh dấu vào các ô trên biểu mẫu hoặc không ký biểu mẫu. Biểu mẫu chứng nhận phải được lưu trong hồ sơ khách hàng hoặc nơi được chỉ định, và được lưu giữ ít nhất 22 tháng. Nếu cần thêm các biểu mẫu trống, vui lòng photocopy các biểu mẫu này. Một số cơ quan có biểu mẫu này hoặc tài liệu tương tự trên máy vi tính, con dấu có thể được sử dụng.

Biểu Mẫu Yêu Cầu Đơn Ghi Danh Cử Tri Quốc Gia được các cao đẳng và đại học công sử dụng để yêu cầu biểu mẫu Ghi Danh Cử Tri Quốc Gia. Có lệ phí khi yêu cầu các biểu mẫu này. Quý vị cũng có thể tải xuống biểu mẫu Ghi Danh Cử Tri Quốc Gia và tạo các bản sao (bắt buộc phải có chữ ký gốc).

Xem trang Khôi Phục các Quyền của Tổng Thư Ký Thịnh Vượng Chung để biết thông tin về cách những người đã bị kết án phạm trọng tội có thể yêu cầu khôi phục các quyền bầu cử.


π