En Español Tiếng Việt 한국어 English

Câu Hỏi Thường Gặp về Bầu Cử và Cử Tri

Khi nào sẽ diễn ra cuộc bầu cử tiếp theo?

Các ngày bầu cử sắp tới được công bố trên trang web của chúng tôi tại www.elections.virginia.gov/calendar

Thời gian bỏ phiếu sẽ như thế nào?

Thời gian bỏ phiếu là từ 6:00 sáng đến 7:00 tối.  Miễn là quý vị xếp hàng trước 7 giờ tối, quý vị sẽ có thể bỏ phiếu. 

Tôi có phải ghi danh để Bỏ Phiếu không?

Làm thế nào để biết được tôi đã ghi danh để bỏ phiếu hay chưa?

Để ghi danh bỏ phiếu hoặc kiểm tra trực tuyến tư cách của quý vị:

 1. Hãy truy cập liên kết sau đây:
  Cổng thông tin công dân của Ủy Ban Bầu Cử Nhà Nước Virginia
  elections.virginia.gov/citizen-portal
 2. Cuộn xuống cuối trang, nhấp vào Go (Đi).
 3. Nhập tên, ngày sinh, 4 chữ số cuối của số an sinh xã hội và địa phương của quý vị. Rồi chọn ô chứng nhận.
 4. Giờ đây, quý vị sẽ thấy hồ sơ cử tri của mình                                                   

Nếu quý vị không xuất hiện trong hệ thống mặc dù quý vị cho rằng quý vị đã ghi danh bỏ phiếu, xin vui lòng liên hệ với văn phòng ghi danh cử tri tại địa phương của quý vị. Quý vị sẽ tìm thấy thông liên hệ tại: www.elections.virginia.gov/LocalGR

Tìm hiểu thêm tại đây.

Tôi có thể ghi danh để bỏ phiếu ở đâu?

 • Ủy Ban Bầu Cử Nhà Nước Virginia có một số lựa chọn để quý vị chọn như sau:
 • Quý vị có thể ghi danh tại elections.virginia.gov/citizen-portal
 • Quý vị có thể yêu cầu Đơn Ghi Danh Cử Tri Virginia từ văn phòng ghi danh cử tri tại địa phương của quý vị.
  • Quý vị có thể tìm thấy số điện thoại và địa chỉ của văn phòng ghi danh cử tri tại địa phương bằng cách sử dụng công cụ trực tuyến của chúng tôi: elections.virginia.gov/LocalGR
 • Quý vị có thể ghi danh bỏ phiếu tại văn phòng Ban Lộ Vận tại địa phương của quý vị.
 • Quý vị có thể liên hệ chiến dịch tranh cử của ứng cử viên, chính đảng hoặc tổ chức khác với chức năng tiếp cận với cử tri.

Khi nào tôi biết được tình trạng ghi danh bầu cử của mình?

Khi quý vị ghi danh, văn phòng ghi danh cử tri tại địa phương sẽ gửi thông báo bỏ phiếu trực tiếp đến quý vị. Nếu quý vị không nhận được bất kỳ thông tin nào trong thư, quý vị có thể kiểm tra trực tuyến tình trạng của mình tại: www.elections.virginia.gov/citizen-portal

Nếu quý vị không thể xác nhận tình trạng ghi danh trực tuyến, xin vui lòng gọi cho văn phòng ghi danh cử tri tại địa phương của quý vị. Quý vị sẽ tìm thấy thông liên hệ tại:
www.elections.virginia.gov/LocalGR

 

Nếu tôi mới 17 tuổi nhưng sẽ bước sang tuổi 18 trước ngày Tổng Tuyển Cử Tháng Mười Một, tôi có thể ghi danh bỏ phiếu không?

Có. Quý vị sẽ đủ điều kiện để bỏ phiếu trong bất kỳ cuộc bầu cử nào được tổ chức trong năm đó.

Tôi có cần ghi danh theo đảng chính trị không?

Không, cư dân Virginia không ghi danh theo đảng chính trị. 

Tôi đã từng bị kết tội. Tôi có thể bỏ phiếu không?

Chỉ khi quý vị đã được khôi phục quyền của mình.

Bất kỳ người nào đã bị kết tội đều sẽ mất đi quyền bầu cử ở Virginia và quyền đó chỉ có thể được khôi phục bởi Thống Đốc Virginia. Quý vị có thể tìm hiểu thêm thông tin, kiểm tra tình trạng hiện tại của các quyền công dân của mình và đăng ký để được khôi phục các quyền của mình thông qua trang web của Tổng Thư Ký Tiểu Bang Thịnh Vượng Chung: https://commonwealth.virginia.gov/judicial-system/restoration-of-rights/.

Quý vị có thể liên hệ trực tiếp Tổng Thư Ký Ủy Ban Khôi Phục Quyền Của Tiể Bang Thịnh Vượng Chung theo số (804) 692-0104.

Sau khi quyền của quý vị đã được khôi phục, quý vị phải ghi danh để bỏ phiếu trước khi quý vị có thể đủ điều kiện để nhận lá phiếu tại cuộc bầu cử tiếp theo.

Tôi phải đi đến đâu để bỏ phiếu vào ngày bầu cử?

 1. Nhập địa chỉ của quý vị
 2. Hệ thống sẽ hiển thị địa điểm bỏ phiếu của quý vị

Tôi có cần mang theo bằng chứng cho thấy tôi đã ghi danh để bỏ phiếu không?

Không , quý vị không cần phải mang theo bằng chứng ghi danh cử tri của mình. Tất cả những gì quý vị cần làm là mang theo giấy tờ tùy thân. Tham khảo câu hỏi tiếp theo để xem danh sách các loại giấy tờ tùy thân được chấp nhận.

Các kiểu giấy tờ tùy thân nào sẽ được chấp nhận vào ngày bầu cử?

Luật Virginia yêu cầu tất cả các cử tri đã ghi danh phải xuất trình giấy tờ tùy thân được chấp nhận để bỏ phiếu trực tiếp.

Nhấp vào đây để biết chi tiết danh sách các loại giấy tờ tùy thân được chấp nhận.

Nếu tôi không có giấy tờ tùy thân hợp lệ thì sao?

Nếu quý vị đến nơi bỏ phiếu mà không có giấy tờ tùy thân được chấp nhận, quý vị có thể ký vào Tờ Khai Xác Nhận Danh Tính hoặc bỏ lá phiếu tạm thời. Quý vị sẽ cần phải nộp bản sao giấy tờ tùy thân hợp lệ muộn nhất vào 12:00 giờ trưa ngày Thứ Sáu sau cuộc bầu cử. Quý vị sẽ được hướng dẫn về những việc phải làm để chúng tôi có thể tính phiếu bầu của quý vị.

Để biết thêm thông tin về các loại giấy tờ tùy thân được chấp nhận hoặc bất kỳ câu hỏi nào khác, hãy liên hệ hoặc đến Văn Phòng Ghi Danh Cử Tri Virginia gần nhất hoặc gửi email đến info@elections.virginia.gov.

Nếu tôi đã chuyển đến kể từ lần bỏ phiếu gần nhất thì sao?

Nếu quý vị đã chuyển đến từ một tiểu bang khác: quý vị sẽ phải hoàn thành Đơn Ghi Danh Cử Tri Virginia. Quý vị chỉ có thể đăng ký để bỏ phiếu ở một tiểu bang.

Nếu quý vị đã chuyển nơi ở trong tiểu bang: quý vị sẽ cần phải cập nhật hồ sơ cử tri của mình. Quý vị có thể cập nhật trực tuyến hoặc tại văn phòng ghi danh cử tri tại địa phương của quý vị. Nếu quý vị chuyển đi kể từ cuộc bầu cử Tháng Mười Một năm ngoái, quý vị có thể quay lại và bỏ phiếu tại địa điểm bỏ phiếu trước đó của mình. Hãy nhớ rằng tất cả các cử tri phải cập nhật hồ sơ của mình để phản ánh nơi cư trú hiện tại vì các yêu cầu đủ điều kiện để bỏ phiếu đòi hỏi nơi cư trú trong khu vực bầu cử được chỉ định dựa trên nơi cư trú của cử tri.

Làm thế nào để đăng ký lá phiếu qua thư?

Quý vị có một số tùy chọn:

 • Quý vị có thể đăng ký trực tuyến tại elections.virginia.gov/citizen-portal
 • Quý vị có thể liên hệ với văn phòng ghi danh cử tri của quý vị và yêu cầu lá phiếu. Quý vị sẽ tìm thấy thông liên hệ tại:
  elections.virginia.gov/LocalGR
 • Quý vị có thể đến văn phòng ghi danh cử trị tại địa phương của quý vị và hoàn thành đơn đăng ký. Nếu trong thời gian bỏ phiếu qua thư, đơn đăng ký của quý vị được chấp thuận, quý vị sẽ được phép bỏ phiếu vào thời điểm đó.

Lưu ý dành cho các cử tri sử dụng dịch vụ thư của Hoa Kỳ: Các tiêu chuẩn chuyển phát của USPS đã thay đổi vào năm ngoái, nên chuyển phát Hạng Nhất (First Class) sẽ thay đổi từ 1-3 ngày thành 2-5 ngày và chuyển phát hạng Tiêu Chuẩn (Standard) hiện sẽ là 2-9 ngày. Xin hãy nhớ rằng lá phiếu phải được văn phòng ghi danh cử tri tại địa phương của quý vị nhận muộn nhất là 12:00 TRƯA ngày thứ ba sau Ngày Bầu Cử. Lá phiếu có dấu bưu điện trước thời hạn sẽ không được tính nếu lá phiếu này vẫn được nhận sau thời hạn này.

Tôi có đủ điều kiện để bỏ phiếu qua thư không?

Xem thêm thông tin về bỏ phiếu qua thư trên trang bỏ phiếu qua thư của chúng tôi.

Lá phiếu tạm thời là gì?

Lá phiếu tạm thời là lá phiếu dùng để ghi phiếu bầu của một cá nhân mà các viên chức bầu cử hoặc cơ quan ghi danh cử tri không thể xác nhận tư cách bỏ phiếu hợp lệ tại địa điểm bỏ phiếu vào ngày bầu cử.

Nếu Viên Chức Bầu Cử và Cơ Quan Ghi Danh Cử Tri không thể tìm thấy tên của quý vị trong sổ bỏ phiếu hoặc có một số câu hỏi khác liên quan đến tư cách hội đủ điều kiện bỏ phiếu của quý vị (chẳng hạn như quý vị đã được bỏ phiếu qua thư). Lá phiếu tạm thời được thiết kế để bảo vệ quyền bỏ phiếu của quý vị bằng cách cho phép quý vị gửi một lá phiếu sẽ được tính nếu như câu hỏi cơ bản về tính hội đủ điều kiện của quý vị có thể được giải quyết.

Ngoài ra, nếu quý vị đến nơi bỏ phiếu của mình và không có giấy tờ tùy thân thích hợp, quý vị sẽ phải bỏ phiếu tạm thời. Hãy thực hiện theo các hướng dẫn do Viên Chức Bầu Cử cung cấp cho quý vị để quý vị có thể cung cấp giấy tờ tùy thân của mình trước thời hạn, và phiếu bầu của quý vị sẽ được tính.

Tôi đã bị từ chối tại địa điểm bỏ phiếu và không được cho phép bỏ phiếu tạm thời. Tôi có thể làm gì?

 • Nếu quý vị bị từ chối vì ở sai địa điểm bỏ phiếu, thì quý vị sẽ cần bỏ phiếu tại địa điểm bỏ phiếu liên kết với địa chỉ đăng ký cử tri. Quý vị có thể tra cứu địa chỉ bỏ phiếu bằng cách sử dụng công cụ Tra Cứu Địa Điểm Bỏ Phiếu.
 • Nếu quý vị bị từ chối vì bất kỳ lý do nào khác, hãy quay lại địa điểm bỏ phiếu của quý vị và yêu cầu bỏ phiếu tạm thời.
 • Gửi thư đến Ủy Ban Bầu Cử Nhà Nước Virginia.
  Địa chỉ: Ủy Ban Bầu Cử Nhà Nước Virginia (Virginia Department of Elections)
  1100 Bank Street, First Floor
  Richmond, VA 23219
 • Truy cập: elections.virginia.gov/voter-complaintsvà nộp đơn khiếu nại không chính thức trực tuyến.
 • Gửi email đến info@elections.virginia.gov.

Tại sao tôi nhận được thư và cuộc gọi điện thoại từ các tổ chức chính trị?

Các tổ chức chính trị có thể thu thập thông tin cử tri thông qua nhiều nguồn khác nhau. Tuy nhiên, Bộ Luật Virginia bảo vệ dữ liệu của cử tri và Bộ Bầu Cử rất coi trọng quyền riêng tư của cử tri. Nhiều biện pháp đã được thực hiện để đảm bảo bảo mật dữ liệu của cử tri và chỉ một số chính đảng, ứng cử viên và các nhóm bất vụ lợi mới có thể yêu cầu danh sách các cử tri đã đăng ký chỉ để phục vụ cho các mục đích sử dụng hợp pháp.

Làm thế nào để nộp đơn khiếu nại?

Nếu quý vị có khiếu nại liên quan đến trải nghiệm ghi danh hoặc bỏ phiếu của mình, luật cũng có một số tùy chọn để quý vị có thể hành động.

Hãy đảm bảo là quý vị đã cung cấp nhiều thông tin nhất có thể trong đơn khiếu nại. Đơn khiếu nại sẽ được gửi đến Ủy Ban Bầu Cử Nhà Nước Virginia và văn phòng ghi danh cử tri của quý vị.


π