En Español Tiếng Việt 한국어 English

Cách Ghi Danh

Để đủ điều kiện đăng ký bỏ phiếu tại Virginia, một người phải:

 • Là cư dân của Virginia (một người đã đến Virginia vì mục đích tạm trú và có ý định trở về tiểu bang khác không được coi là cư dân cho mục đích bỏ phiếu).
 • Là Công dân Hoa Kỳ.
 • Đủ 18 tuổi (bất kỳ người nào 17 tuổi và sẽ đủ mười tám tuổi tại cuộc tổng tuyển cử tiếp theo sẽ được phép đăng ký trước và cũng có thể bỏ phiếu trong bất kỳ cuộc bầu cử sơ bộ hoặc bầu cử đặc biệt can thiệp nào).
 • Không được đăng ký và có kế hoạch bỏ phiếu ở tiểu bang khác.
 • Hiện không bị tòa án tuyên bố là không đủ năng lực về mặt tinh thần.
 • Nếu đã bị kết án trọng tội, quyền bầu cử của bạn phải đã được khôi phục.

Những người Đủ điều kiện Đăng ký có thể Nhận Đơn Đăng ký tại bất kỳ Địa điểm nào sau đây:

Đơn đã hoàn thành có thể được nộp cho cơ quan đăng ký địa phương hoặc gửi đến địa chỉ được in trên mẫu đơn. Đơn đăng ký có thể được nộp bằng mẫu Đơn Đăng ký Cử tri Virginia hoặc Mẫu Đơn Đăng ký Cử tri Toàn quốc. Quân nhân và những người khác cư trú bên ngoài Hoa Kỳ cần liên hệ với Chương trình Hỗ trợ Bầu cử Liên bang để biết thông tin đăng ký.

Khi bạn đã gửi mẫu đăng ký của mình, bạn sẽ nhận được một thẻ thông tin hoặc thư từ khác xác nhận trạng thái đăng ký của bạn. Nếu bạn không nhận được, hãy liên hệ với Văn phòng Đăng ký địa phương để đảm bảo rằng đơn đăng ký của bạn đã được xử lý. Bạn cũng có thể kiểm tra hồ sơcử tri trực tuyếncủa bạn. Xin lưu ý rằng thẻ thông tin hoặc thư tín khác xác nhận trạng thái đăng ký cử tri của bạn không đủ điều kiện làm giấy tờ nhận dạng có ảnh. Để biết thông tin về giấy tờ nhận dạng đủ điều kiện để bỏ phiếu trực tiếp hoặc cách lấy Thẻ Nhận dạng có Ảnh Cử tri, vui lòng truy cập: elections.virginia.gov/voterID hoặc gọi số điện thoại miễn phí theo số (800) 552-9745 hoặc TTY: 711

Xin lưu ý: Thời hạn đăng ký bỏ phiếu cũng áp dụng cho việc cập nhật địa chỉ đăng ký cử tri của bạn.  Nói chung thời hạn đăng ký là ba tuần trước cuộc tổng tuyển cử và ngắn hơn đối với các cuộc bầu cử đặc biệt để bổ nhiệm các vị trí trống.  Nếu thông tin thay đổi địa chỉ của bạn không được gửi đến văn phòng của tổng cục đăng ký vào thời hạn áp dụng cho cuộc bầu cử mà bạn muốn bỏ phiếu, bạn có thể không được bỏ phiếu.  Vui lòng thông báo ngay cho tổng cục đăng ký về những thay đổi địa chỉ.

 

THỜI HẠN ĐĂNG KÝ

Tổng tuyển cử

22 Ngày trước kỳ bầu cử

Bầu Cử Sơ Bộ

22 Ngày trước kỳ bầu cử

Bầu Cử Đặc Biệt

14 Ngày trước kỳ bầu cử

Bầu Cử Đặc Biệt (do Thống Đốc Yêu Cầu)

7 Ngày trước kỳ bầu cử


GIA TĂNG CƠ HỘI ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG CỦA BẠN:

 • Hoàn thành tất cả các mục thông tin trên ứng dụng. Nếu bất kỳ thông tin nào được yêu cầu không áp dụng cho bạn, hãy cho biết bằng cách viết từ “NONE” hoặc “NA” vào khoảng trống đó.
 • Ký tên và ghi ngày tháng vào đơn đăng ký.
 • Nộp đơn đăng ký đã hoàn chỉnh của bạn bằng cách gửi đơn đến địa chỉ thích hợp hoặc gửi đơn đến văn phòng đăng ký địa phương của bạn. Bạn có thể tìm thấy địa chỉ gửi thư cho Tổng cục Đăng ký bằng cách sử dụng công cụ tra cứu của chúng tôi.

Việc không hoàn thành biểu mẫu đúng cách có thể dẫn đến việc đăng ký của bạn bị trì hoãn hoặc bị từ chối. Lưu ý rằng bạn phải cung cấp số An sinh Xã hội của mình, nếu có, khi nộp đơn đăng ký bỏ phiếu tại Virginia. Vì vậy, nếu bạn không cung cấp số An sinh Xã hội của bạn, đơn đăng ký cử tri của bạn sẽ bị từ chối. Các quan chức bỏ phiếu của tiểu bang và địa phương sẽ sử dụng số An sinh Xã hội của bạn làm số nhận dạng duy nhất để đảm bảo rằng không có người nào được đăng ký ở nhiều nơi. Hồ sơ có số An sinh Xã hội của bạn sẽ không được công khai để kiểm tra. Số An sinh Xã hội của bạn sẽ xuất hiện trên các báo cáo chỉ được tạo ra để sử dụng chính thức bởi các quan chức đăng ký cử tri và bầu cử, và cho các mục đích lựa chọn bồi thẩm đoàn của tòa án.

NƠI GỬI ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐÃ HOÀN THÀNH CỦA BẠN

Đơn Đăng ký Cử tri có thể được gửi qua dịch vụ bưu chính Hoa Kỳ hoặc được chuyển trực tiếp đến bất kỳ văn phòng đăng ký chính thức nào.

 • Nếu được gửi qua đường bưu điện, đơn đăng ký phải được đóng dấu bưu điện không muộn hơn thời hạn.
 • Nếu người nộp đơn hoặc bên thứ ba giao trực tiếp, thì đơn phải được nhận trước thời hạn. Vào ngày đăng ký bầu cử cuối cùng, tất cả các văn phòng tổng cục đăng ký đóng cửa lúc 5 giờ chiều.
 • Các ứng dụng có dấu bưu điện hoặc nhận được sau thời hạn sẽ được giữ lại và xử lý sau cuộc bầu cử.
 • Đối với các câu hỏi liên quan đến việc hoàn thành đơn đăng ký và bỏ phiếu vào Ngày Bầu cử, hãy gọi cho văn phòng đăng ký địa phương của bạn.
 • Kiểm tra hồ sơ đăng ký cử tri của bạn trực tuyến. 
 • Đối với các câu hỏi khác, hãy liên hệ với Bộ Bầu cử Virginia. 

 


π