En Español Tiếng Việt 한국어 English

Các Biểu Mẫu cho Cử Tri

Cư dân Virginia có thể sử dụng các biểu mẫu dưới đây để ghi danh bỏ phiếu, đăng ký lá phiếu vắng mặt, hoặc cập nhật thông tin cử tri.

Các Biểu Mẫu Trực Tuyến

Các Biểu Mẫu Tiểu Bang

Các Biểu Mẫu Liên Bang


π