Vote Buttons

Hãy Nhớ các Hạn Chót Ghi Danh của quý vị

  • Tổng Tuyển Cử là 22 ngày trước kỳ bầu cử
  • Bầu Cử Sơ Bộ là 22 ngày trước kỳ bầu cử
  • Bầu Cử Đặc Biệt là 14 ngày trước kỳ bầu cử
  • Bầu Cử Đặc Biệt (do Thống Đốc Yêu Cầu) là 7 ngày trước kỳ bầu cử

Cũng có thể tìm thông tin về hạn chót bầu cử trong Các Kỳ Bầu Cử Sắp Tới.

Ghi Danh Bỏ Phiếu

Cải Thiện Cơ Hội Ghi Danh Thành Công của quý vị

  • Điền tất cả các khối thông tin trên đơn. Nếu bất kỳ thông tin nào được yêu cầu không áp dụng cho quý vị, cho biết điều này bằng cách viết “KHÔNG CÓ” hoặc “KHÔNG ÁP DỤNG” vào chỗ trống đó.
  • Ký và ghi ngày vào đơn ghi danh.
  • Nộp đơn đã hoàn thành của quý vị bằng cách gửi qua thư đến địa chỉ thích hợp ghi trên đơn, hoặc giao đến văn phòng ghi danh địa phương của quý vị.

Xin nhớ: không hoàn thành thích đáng biểu mẫu có thể khiến việc ghi danh của quý vị bị trì hoãn hoặc từ chối.