En Español Tiếng Việt 한국어 English

Ứng Cử Viên và Trưng Cầu Dân Ý

Lưu ý: Danh sách ứng cử viên sẽ được cập nhật vào thứ Hai hàng tuần khi cần.

 Bầu Cử Đặc Biệt Tại Quận Tazewell Ngày 15 Tháng Sáu, 2021

Danh Sách Ứng Cử Viên Trước Đây

Danh sách các ứng cử viên năm ngoái có trên trang Danh Sách Ứng Cử Viên Trước Đây của chúng tôi.

Lưu ý: Theo luật, các viên chức bầu cử trong Tiểu Bang Thịnh Vượng Chung Virginia không được phép chỉ định đảng cho các ứng cử viên tại địa phương trên lá phiếu (§ 24.2-613). Các ứng cử viên duy nhất có thể được chỉ định đảng trên lá phiếu là những người đang tranh cử vào các chức vụ của liên bang, trên toàn tiểu bang hoặc Đại Hội Đồng Lập Pháp.


π