Các Kỳ Bầu Cử Sắp Tới

Các Kỳ Bầu Cử Sắp Tới

Ngày Bầu Cử

Vùng và chức vụ / Đợt phát hành

Hạn Chót Cử Tri

3/3/20

Bầu Cử Sơ Bộ Tổng Thống

Hạn chót để ghi danh bỏ phiếu, hoặc cập nhật thông tin ghi danh hiện có, là thứ Hai, ngày 10 tháng Hai, 2020.

Hạn chót để yêu cầu lá phiếu vắng mặt gửi qua thư cho quý vị là thứ Ba, ngày 25 tháng Hai, 2020. Lục Sự phải nhận được yêu cầu của quý vị muộn nhất vào 5 giờ chiều

Xem có những ai trên lá phiếu của quý vị bằng cách xem danh sách ứng cử viên.

Ghi danh bỏ phiếu hoặc đăng ký lá phiếu vắng mặt trực tuyến bằng cách sử dụng cổng thông tin công dân.

5/5/20

Bầu Cử Thị Trấn Tháng Năm

Bầu cử đặc biệt vào tháng 5

Hạn chót để ghi danh bỏ phiếu, hoặc cập nhật thông tin ghi danh hiện có, là thứ Hai, ngày 13 tháng Tư, 2020.

Hạn chót để yêu cầu lá phiếu vắng mặt gửi qua thư cho quý vị là thứ Ba, ngày 28 tháng Tư, 2020. Lục Sự phải nhận được yêu cầu của quý vị muộn nhất vào 5 giờ chiều

Xem có những ai trên lá phiếu của quý vị bằng cách xem danh sách ứng cử viên.

Ghi danh bỏ phiếu hoặc đăng ký lá phiếu vắng mặt trực tuyến bằng cách sử dụng cổng thông tin công dân.

6/23/20

Bầu Cử Sơ Bộ Tháng Sáu

(Ngày bầu cử thay đổi theo Sắc lệnh 56 của Thống đốc)

Hạn chót để ghi danh bỏ phiếu, hoặc cập nhật thông tin ghi danh hiện có, là thứ Hai, ngày 18 tháng Năm, 2020.

Hạn chót để yêu cầu lá phiếu vắng mặt gửi qua thư cho quý vị là thứ Ba, ngày 2 tháng Sáu, 2020. Lục Sự phải nhận được yêu cầu của quý vị muộn nhất vào 5 giờ chiều

Xem có những ai trên lá phiếu của quý vị bằng cách xem danh sách ứng cử viên.

Ghi danh bỏ phiếu hoặc đăng ký lá phiếu vắng mặt trực tuyến bằng cách sử dụng cổng thông tin công dân.

7/14/20

Bầu cử đặc biệt

Quận Smyth
Ban giám sát,
Quận Chilhowie 

Hạn chót để đăng ký bỏ phiếu, hoặc cập nhật đăng ký hiện có, là Thứ Ba ngày 30 tháng 6 năm 2020.

Hạn chót để yêu cầu một lá phiếu vắng mặt được gửi đến quý vị là Thứ Ba, ngày 7 tháng 7 năm 2020. Yêu cầu của quý vị phải được Lục Sự nhận được trước 5 giờ chiều.

Xem có những ai trên lá phiếu của quý vị bằng cách xem danh sách ứng cử viên.

Ghi danh bỏ phiếu hoặc đăng ký lá phiếu vắng mặt trực tuyến bằng cách sử dụng cổng thông tin công dân.

 

11/3/20

Tổng Tuyển Cử Tháng Mười Một

Bầu Cử Đặc Biệt trong Tháng Mười Một

Hạn chót để ghi danh bỏ phiếu, hoặc cập nhật thông tin ghi danh hiện có, là thứ Ba, ngày 13 tháng Mười, 2020.

Hạn chót để yêu cầu lá phiếu vắng mặt gửi qua thư cho quý vị là thứ Ba, ngày 27 tháng Mười, 2020. Lục Sự phải nhận được yêu cầu của quý vị muộn nhất vào 5 giờ chiều

Xem có những ai trên lá phiếu của quý vị bằng cách xem danh sách ứng cử viên.

Ghi danh bỏ phiếu hoặc đăng ký lá phiếu vắng mặt trực tuyến bằng cách sử dụng cổng thông tin công dân.

 

Để BỎ PHIẾU vào thứ Ba, ngày 3 tháng Mười Một, 6 giờ sáng - 7 giờ tối (Tổng Tuyển Cử)

  • Ghi Danh/Cập Nhật Địa Chỉ muộn nhất vào: Thứ Ba, ngày 13 tháng Mười, 2020
  • Yêu cầu Lá Phiếu Vắng Mặt qua thư muộn nhất vào: 5 giờ chiều thứ Ba, ngày 27 tháng Mười, 2020
  • Yêu cầu Lá Phiếu Vắng Mặt bằng cách đến trực tiếp muộn nhất vào: 5 giờ chiều thứ Bảy, ngày 31 tháng Mười, 2020

Không thể đi bầu vào Ngày Bầu Cử?

  • Yêu cầu Lá Phiếu Vắng Mặt qua thư muộn nhất vào: 5 giờ chiều thứ Ba, ngày 27 tháng Mười, 2020
  • Yêu cầu Lá Phiếu Vắng Mặt bằng cách đến trực tiếp muộn nhất vào: 5 giờ chiều thứ Bảy, ngày 31 tháng Mười, 2020

 

Tìm thêm thông tin ở đây: