En Español Tiếng Việt 한국어 English

Các Kỳ Bầu Cử Sắp Tới

 

Ngày Bầu Cử

Địa phương và văn phòng / Số

Hạn Chót Cho Cử Tri/Thông Tin

6/15/2021

Thành Viên Quận Tazewell
, Hội Đồng Giám Sát, Khu Northwestern

Xem Lệnh Bầu Cử Đặc Biệt

Ngày đầu tiên của việc đích thân đi bỏ phiếu khiếm diện tại văn phòng của nhân viên ghi danh địa phương làThứ Bảy, Ngày 1 Tháng Năm, 2021

Thời hạn ghi danh bầu cử hoặc cập nhật việc ghi danh hiện tại làThứ Ba, Ngày 1 Tháng Sáu ,2021.

Hạn chót để yêu cầu lá phiếu khiếm diện được gửi về cho quý vị là: Thứ Sáu, Ngày 4 Tháng Sáu, 2021. Yêu cầu của quý vị phải được Nhân Viên Ghi Danh nhận trước 5:00 chiều.

Ngày cuối cùng của việc đích thân đi bỏ phiếu khiếm diện tại văn phòng của nhân viên ghi danh địa phương:  Thứ Bảy, Ngày 12 tháng Sáu, 2021 vào lúc 5:00 chiều.

Xem ứng cử viên nào đang ở trên lá phiếu của quý vị bằng cách xem danh sách ứng cử viên.

Ghi danh để bỏ phiếu hoặc nộp lá phiếu khiếm diện trực tuyến bằng cách sử dụng Cổng Thông Tin Công Dân.


π