En Español Tiếng Việt 한국어 English

Cử Tri Phục Vụ Quân Đội và Ở Nước Ngoài

NGÀY 14 THÁNG 7 NĂM 2020 TUYỆT ĐỐI KHÔNG DỊCH VỤ VÀ NGƯỜI DÂN TỘC TUYỆT VỜI ĐỂ SỬ DỤNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN ĐẾN BÓNG ĐÁ (FWAB)

Đây là một thông báo chính thức về Cuộc bầu cử đặc biệt sẽ được tiến hành tại Khối thịnh vượng chung Virginia, Hạt Smyth, vào ngày 14 tháng 7 năm 2020. Nếu bạn là một quân nhân vắng mặt hoặc công dân nước ngoài đủ điều kiện để bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử tiểu bang và địa phương, bạn có thể đăng ký bỏ phiếu và nộp một đơn xin bỏ phiếu điện tử cho một cuộc bầu cử cụ thể hoặc bất kỳ cuộc bầu cử nào trong năm tới bằng cách sử dụng  cổng thông tin đăng ký cử tri của Bộ bầu cử. Xin lưu ý rằng giấy phép lái xe hoặc thẻ nhận dạng do DMV Virginia cấp được yêu cầu hoàn thành quy trình không cần giấy tờ. Nếu bạn không có ID do DMV cấp, bạn cũng có thể nộp đơn bằng cách sử dụng ứng dụng bưu thiếp liên bang (FPCA), có sẵn tại www.fvap.gov. Bạn có thể gửi FPCA của mình bằng cách đính kèm email được quét tới địa chỉ info@elections.virginia.gov hoặc qua fax đến (804) 371-0194. Hướng dẫn chi tiết được cung cấp trong Hướng dẫn hỗ trợ bỏ phiếu Virginia. FPCA nhiệt tình có giá trị cho tất cả các cuộc bầu cử trong năm dương lịch mà chúng được đệ trình và phải được gia hạn hàng năm.

Nếu bạn không nhận được lá phiếu nhà nước kịp thời, bạn có thể bỏ phiếu bằng cách sử dụng Phiếu bầu vắng mặt liên bang (FWAB), có sẵn tại www.fvap.gov. Bạn có thể xác định tất cả các tiểu bang, văn phòng địa phương và, nếu có thể, các biện pháp bỏ phiếu, kể từ ngày này, dự kiến sẽ có trên lá phiếu bằng cách truy cập Danh sách Ứng cử viên và truy cập Cổng thông tin Công dân của bầu cử để xem trạng thái đăng ký cử tri của bạn.

CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG VÀ BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Công dân phục vụ quân đội đang làm nhiệm vụ (và vợ/chồng hoặc người phụ thuộc đủ tiêu chuẩn) và ở nước ngoài được phép nhận lá phiếu qua email sau khi yêu cầu. Để biết thêm thông tin, xem Nguyên Tắc Hướng Dẫn cho Cử Tri Yêu Cầu Lá Phiếu Email (.pdf) của chúng tôi hoặc liên hệ với văn phòng bầu cử địa phương.

Nếu quý vị là cư dân hợp pháp ở Virginia nhưng chưa ghi danh bỏ phiếu, hoặc cần thay đổi ghi danh cử tri của mình, quý vị có thể sử dụng Đơn Đăng Ký Thẻ Bưu Chính Liên Bang (FPCA) để ghi danh bỏ phiếu và đăng ký lá phiếu vắng mặt cùng một lúc. Sau khi quý vị hoàn thành FPCA và ký tên, quý vị có thể gửi đơn này đến văn phòng ghi danh cử tri địa phương qua thư, email hoặc fax đơn này đến văn phòng ghi danh cử tri địa phương. Quý vị nên hoàn thành đơn này (FPCA) trước khi quý vị hoàn thành bất kỳ biểu mẫu hoặc đơn nào khác liên quan đến ghi danh cử tri và/hoặc bỏ phiếu vắng mặt. Quý vị cũng có thể ghi danh và yêu cầu bỏ phiếu vắng mặt bằng cách sử dụng đơn ghi danh cử tri Virginia và đơn đăng ký lá phiếu vắng mặt có trong liên kết trên trang này. Tuy nhiên, nên sử dụng FPCA vì một biểu mẫu duy nhất thuận tiện cho phép nộp ghi danh điện tử qua fax hoặc email. Người làm đơn có bằng lái DMV Virginia hoặc thẻ nhận dạng cũng có thể đăng ký ghi danh trực tuyến qua trang mạng Ban Bầu Cử.

Trang mạng của Chương Trình Trợ Giúp Bỏ Phiếu Liên Bang (FVAP) cung cấp Hướng Dẫn Trợ Giúp Bỏ Phiếu Virginia giải thích cách hoàn thành Đơn Đăng Ký Thẻ Bưu Chính Liên Bang (FPCA). Hướng dẫn này chỉ cung cấp ngày cho các kỳ bầu cử liên bang. Khi nộp Đơn Đăng Ký Thẻ Bưu Chính Liên Bang (FPCA) đã hoàn thành ở Virginia, quý vị sẽ được gửi các lá phiếu cho tất cả các kỳ bầu cử mà quý vị hội đủ điều kiện để bỏ phiếu cho đến hết năm theo lịch tiếp theo. Biểu mẫu và phong bì liên bang có sẵn trên trang Tư Liệu Bầu Cử ở www.fvap.gov.

Xin lưu ý rằng bất kỳ cử tri Virginia đã ghi danh nào đều có thể truy cập trang mạng ghi danh cử tri của Ban Bầu Cử Virginia (ELECT) để xem tình trạng ghi danh cử tri của mình, tình trạng đơn đăng ký lá phiếu vắng mặt, thông tin về các đại diện dân cử, và thông tin liên hệ của văn phòng bầu cử địa phương vào bất cứ lúc nào.

Hạn Chót Áp Dụng cho Cử Tri Virginia

 1. Người làm đơn hội đủ điều kiện theo Đạo Luật Bỏ Phiếu Vắng Mặt cho Công Dân Phục Vụ Quân Đội và Ở Nước Ngoài (UOCAVA) hiện chưa ghi danh tại Virginia có thể đồng thời ghi danh bỏ phiếu và yêu cầu Lá Phiếu Vắng Mặt bằng cách nộp Đơn Đăng Ký Thẻ Bưu Chính Liên Bang (FPCA) qua thư, email hoặc fax. 

  Công dân ở nước ngoài không phục vụ quân đội hiện chưa ghi danh bỏ phiếu tại Virginia phải đảm bảo văn phòng bầu cử địa phương nhận được một FPCA đã hoàn thành muộn nhất vào giờ đóng cửa trong ngày ghi danh cuối cùng cho kỳ bầu cử, thường là 22 ngày trước kỳ bầu cử, để hội đủ điều kiện bỏ phiếu. Cử tri ở nước ngoài không phục vụ quân đội không còn nơi ở tại Virginia, sẽ chỉ nhận được lá phiếu cho chức vụ liên bang, trừ khi thông tin việc làm ở nước ngoài được cung cấp (vợ/chồng hoặc người phụ thuộc đủ tiêu chuẩn sẽ cung cấp thông tin việc làm đó).

  Cử tri phục vụ quân đội đang làm nhiệm vụ, vợ/chồng và người phụ thuộc của họ, có thể ghi danh bỏ phiếu hoặc cập nhật thông tin ghi danh cử tri của họ qua thư sau ngày ghi danh cuối cùng bằng cách sử dụng FPCA, FWAB, hoặc đơn Ghi Danh Cử Tri và đơn đăng ký Lá Phiếu Vắng Mặt được Ủy Ban Bầu Cử Tiểu Bang phê duyệt nhưng phải tuân thủ hạn chót yêu cầu lá phiếu, thường là mười một ngày trước kỳ bầu cử, với ngoại lệ hạn chế cho các trường hợp khẩn cấp. Xem Bộ Luật Virginia 24.2-41924.2-420.124.2-705 và 24.2-705.1. Đơn Đăng Ký Thẻ Bưu Chính Liên Bang (FPCA) cho cử tri phục vụ quân đội hội đủ điều kiện được ghi danh trễ, phải nhận được ít nhất mười một (11) ngày trước kỳ bầu cử để lá phiếu chính thức được gửi qua thư, email hoặc fax. FWAB có thể được sử dụng làm dự phòng nếu thời gian không đủ để nhận và gửi lại lá phiếu chính thức.

  LƯU Ý: Cử tri phục vụ quân đội đang làm nhiệm vụ, các thành viên gia đình đủ tiêu chuẩn, và công dân ở nước ngoài tạm trú bên ngoài Hoa Kỳ, hội đủ điều kiện được ghi danh trễ trực tiếp đến và bao gồm cả ngày bầu cử trong các tình huống nhất định. Xem §24.2-420.1.

 2. Văn phòng bầu cử địa phương phải nhận được Đơn Đăng Ký Thẻ Bưu Chính Liên Bang (FPCA) cho người làm đơn hội đủ điều kiện theo UOCAVA đã ghi danh tại Virginia, hoặc là người phục vụ quân đội đang làm nhiệm vụ hội đủ điều kiện được ghi danh trễ không muộn hơn 5 giờ chiều mười một (11) ngày trước kỳ bầu cử (trừ khi có trường hợp khẩn cấp đủ tiêu chuẩn). Có thể nộp FPCA qua thư, email hoặc fax.

 3. Cử tri bỏ phiếu vắng mặt trực tiếp có thời gian đến thứ Bảy ngay trước kỳ bầu cử để bỏ lá phiếu vắng mặt trực tiếp tại văn phòng bầu cử địa phương hoặc một trung tâm bỏ phiếu. Các trường hợp khẩn cấp đủ tiêu chuẩn (ví dụ như nằm viện) cho phép đăng ký bỏ phiếu vắng mặt đến hết 2 giờ chiều một ngày trước kỳ bầu cử.

Sử Dụng Lá Phiếu Vắng Mặt Viết Tên của Liên Bang (FWAB)

Trong trường hợp một cử tri vắng mặt đủ tiêu chuẩn không nhận được lá phiếu vắng mặt đã yêu cầu kịp thời, Lá Phiếu Vắng Mặt Viết Tên của Liên Bang (FWAB) đóng vai trò là lá phiếu dự phòng khẩn cấp. Có thể tải xuống FWAB từ trang mạng Chương Trình Trợ Giúp Bỏ Phiếu Liên Bang: www.fvap.gov. Dưới đây là hướng dẫn từng bước để hoàn thành FWAB.

Bước 1: Đánh dấu phần lá phiếu của FWAB trước mặt nhân chứng của quý vị

 • Nhân chứng phải từ 18 tuổi trở lên.
 • Liên lạc với Bộ bầu cử Virginia qua email tại địa chỉ email info@elections.virginia.gov hoặc qua điện thoại theo số 804-864-8952 để biết thông tin về những gì trong lá phiếu của bạn.
 • Viết tên chức vụ hoặc sáng kiến ​​lá phiếu (trừ khi được cung cấp) và sau đó đánh dấu một cách riêng tư lựa chọn của quý vị.

Bước 2: Niêm phong lá phiếu của quý vị

 • Gập ba lá phiếu.
 • Lá phiếu, và chỉ lá phiếu, mới được để trong phong bì bảo đảm.
 • Niêm phong phong bì.

Bước 3: Hoàn thành Tuyên Bố/Xác Nhận của Cử Tri trước mặt nhân chứng của quý vị

 • Virginia yêu cầu một số an sinh xã hội đầy đủ trong ô 4.
 • Xin đừng quên ghi địa chỉ ở Virginia của quý vị vào ô 7 và địa chỉ hiện tại ở nước ngoài của quý vị vào ô 8.
 • Cũng đừng quên ký tên và ghi ngày xác nhận ở cuối đơn cùng với nhân chứng ​​của quý vị.

Bước 4: Chuẩn bị gửi lại FWAB của quý vị

 • Để Tuyên Bố/Xác Nhận của Cử Tri đã hoàn thành và phong bì bảo đảm đã niêm phong chứa lá phiếu của quý vị vào một phong bì thư gửi lại.
 • Niêm phong phong bì thư gửi lại và ghi địa chỉ là văn phòng lục sự trưởng cho vùng mà quý vị ghi danh bỏ phiếu với "Attn: Absentee Voting Officer."
 • Ghi tên và địa chỉ gửi lại của quý vị.

Bước 5: Gửi FWAB của quý vị qua thư

 • Virginia không cho phép gửi lại bất kỳ lá phiếu bầu nào bằng phương thức điện tử, qua email hoặc fax
 • Trong hầu hết các trường hợp, phiếu bầu của bạn phải được gửi qua Ngày bầu cử và được Đăng ký chung nhận vào trưa ngày thứ ba sau cuộc bầu cử.. Quý vị nên sử dụng một phương thức vận chuyển nhanh nếu quý vị gửi lại lá phiếu khi gần đến kỳ bầu cử.

π