En Español Tiếng Việt 한국어 English

Bỏ Phiếu Dễ Tiếp Cận

Ghi Danh Cử Tri Dễ Tiếp Cận

 1. Bất kỳ người nào, bất kể tình trạng khuyết tật, đều có quyền ghi danh bỏ phiếu tại bất kỳ văn phòng hoặc cơ quan nào cung cấp dịch vụ này.

 2. Một người bị khuyết tật nhận thức có thể hội đủ điều kiện ghi danh và bỏ phiếu nếu không bị một tòa án pháp luật tuyên bố là mất năng lực về tinh thần.

Quý vị có thể ghi danh bỏ phiếu:

 • Trực tuyến tại cổng thông tin công dân 
 • Qua thư. Tải xuống biểu mẫu >>>
 • Tại văn phòng ghi danh cử tri địa phương của quý vị, nơi có thể điều chỉnh thích nghi với các nhu cầu đặc biệt: elections.virginia.gov/LocalGR
 • Tại các thư viện công cộng, Nha Lộ Vận Virginia, và các văn phòng tiểu bang/địa phương nhất định chẳng hạn như Sở Y Tế (VDH), Sở Dịch Vụ Xã Hội (DSS), Ban Sức Khỏe Hành Vi và Dịch Vụ Phát Triển (DBHDS), Ban Dịch Vụ Người Cao Niên và Phục Hồi (DARS), Ban Người Khiếm Thính và Thính Giác Kém (VDDHH), và Ban Người Khiếm Thị và Thị Giác Kém (DBVI)

Các Phương Án Bỏ Phiếu Dễ Tiếp Cận

Địa Điểm Bỏ Phiếu Dễ Tiếp Cận

Có ít nhất một máy bỏ phiếu dễ tiếp cận cho các cử tri khuyết tật tại mỗi địa điểm bỏ phiếu. Cử tri khuyết tật có thể bỏ phiếu theo cách riêng tư và độc lập giống như cử tri không bị khuyết tật.

Các địa điểm bỏ phiếu ở Virginia, bao gồm các địa điểm bỏ phiếu vắng mặt trực tiếp, đáp ứng các tiêu chuẩn về khả năng tiếp cận của tiểu bang và liên bang. Quý vị có thể tìm thấy:

 • Chỗ đậu xe dễ tiếp cận
 • Lề đường khi cần thiết
 • Biển báo chỉ lối vào và đường đi dễ tiếp cận trong tòa nhà
 • Phòng phiếu dễ tiếp cận có ghế
 • Chỗ ngồi có sẵn cho cử tri đang chờ bỏ phiếu
 • Đủ chỗ cho cử tri dùng xe lăn
 • Tập giấy có sẵn để giao tiếp bằng cách viết
 • Kính lúp để đọc tư liệu bầu cử và lá phiếu

Có sẵn bỏ phiếu từ lề đường và biện pháp trợ giúp khác

Nếu quý vị cần trợ giúp để đọc hoặc hoàn thành biểu mẫu, vui lòng yêu cầu một viên chức bầu cử trợ giúp. Quý vị cũng có thể mang theo người trợ giúp riêng. Có sẵn trợ giúp nếu quý vị bị khuyết tật về thể chất. Vui lòng yêu cầu một viên chức bầu cử trợ giúp nếu cần ở bất kỳ giai đoạn nào trong quá trình bỏ phiếu.

Nếu quý vị từ 65 tuổi trở lên, hoặc bị khuyết tật về thể chất, quý vị có thể bỏ phiếu vào Ngày Bầu Cử mà không ra khỏi phương tiện của mình, đây được gọi là bỏ phiếu từ lề đường. Nếu quý vị muốn bỏ phiếu từ lề đường, đừng quên mang theo người trợ giúp của mình để người này có thể vào địa điểm bỏ phiếu để yêu cầu một viên chức bầu cử hỗ trợ bỏ phiếu từ lề đường.

Xin nhớ rằng, nếu quý vị có thắc mắc, hãy yêu cầu viên chức bầu cử giải thích các quyền của quý vị.

Có thắc mắc?

 • Liên hệ với văn phòng ghi danh cử tri địa phương của quý vị: elections.virginia.gov/LocalGR
 • Liên hệ với Ban Bầu Cử Virginia theo số (800) 552-9745 hoặc info@elections.virginia.gov
 • Tiếp Cận Điện Thoại TTY cho Người Có Thính Giác Kém: Liên hệ Dịch Vụ Tiếp Âm Virginia theo số 711 và yêu cầu họ gọi cho Ban Bầu Cử Virginia theo số (800) 552-9745 hoặc văn phòng ghi danh cử tri địa phương của quý vị: elections.virginia.gov/LocalGR

Lo ngại rằng quyền của quý vị đối với bỏ phiếu/ghi danh dễ tiếp cận đã bị vi phạm?

 • Nộp khiếu nại của quý vị ở đây: Khiếu Nại của Cử Tri hoặc
 • Liên hệ với văn phòng ghi danh cử tri địa phương hoặc hội đồng cử tri của quý vị: elections.virginia.gov/LocalGR hoặc 
 • Liên hệ với Điều Phối Viên Khả Năng Tiếp Cận tại Ban Bầu Cử:

Email: info@elections.virginia.gov 
Điện thoại: (800) 552-9745 hoặc 
TYY 711


π