Kết quả bầu cử

Kết quả bầu cử và thống kê bầu cử

Các kết quả >>>

Cờ của Khối thịnh vượng chung Virginia

Virginia Department of Elections

Bộ bầu cử đưa ra một quy trình bầu cử chuyên nghiệp, hiệu quả và hiện đại, đáng tin cậy và có trách nhiệm ở tất cả các cấp và tham gia vào công dân đa dạng Virginia Virginia trong quyền cơ bản nhất trong một xã hội dân chủ: quyền bầu cử. Thêm về chúng tôi >>

π