Skip to main content

Primary Filing Information

Lệnh Tổ Chức Bầu Cử Sơ Bộ

Hội Đồng Tiểu Bang sẽ ra lệnh tổ chức một kỳ bầu cử sơ bộ ở bất kỳ quận, thành phố, hoặc địa hạt khác nào của Thịnh Vượng Chung, nơi được thông báo theo § 24.2-516 của Bộ Luật Virginia rằng một kỳ bầu cử sơ bộ dự định sẽ được tổ chức. Thông báo ra lệnh tổ chức bầu cử sơ bộ sẽ được gửi đến thư ký của hội đồng cử tri. Trong vòng năm ngày kể từ khi Hội Đồng Tiểu Bang ban hành lệnh, mỗi thư ký sẽ đăng một bản sao của thông báo này lên trang mạng chính thức của quận hoặc thành phố, đăng các bản sao của thông báo này ở không dưới 10 địa điểm công cộng trong quận hoặc thành phố, hoặc yêu cầu đăng thông báo bầu cử ít nhất một lần trên một tờ báo lưu hành phổ thông trong quận hoặc thành phố. § 24.2-517 của Bộ Luật Virginia.

Thông Tin Bầu Cử Sơ Bộ Lưu Trữ

Order for Calling of a Primary

The State Board shall order the holding of a primary election in any county, city, or other district of the Commonwealth in which it is notified pursuant to § 24.2-516 of the Code of Virginia that a primary is intended to be held. The notice ordering the primary shall be sent to the secretary of the electoral board. Within five days of the issuance of the order by the State Board, each secretary shall post a copy of the notice on the official website of the county or city, post copies of the notice at not less than 10 public places in the county or city, or have notice of the election published at least once in a newspaper of general circulation in the county or city.
§ 24.2-517 of the Code of Virginia.

Archived Primary Information